Falleboprojektet

Sedan flera år tillbaka har en ideell förening verkat för att hålla Fallebo gård och kringliggande marker vårdade och lätt tillgängliga. I år har kommunen startat projektet Fallebo natur- och hembydsgård och det finns därigenom förbättrade resurser för att underhålla byggnader och sköta markerna.

Biologiska sällskapet har sedan länge varit engagerat i att dokumentera områdets växt- och djurvärld, upprätta en skötselplan och delta i planeringsarbetena.

Under vintern och våren 2009 har omfattande röjningar av sly gjorts längs vägen från Fallebo mot Havslätt och längs bäcken som ansluter norrifrån. Efter röjningen framträder den rika vårfloran på ett mycket tilltalande sätt.

Senare under våren kommer en rätt omfattande avverkning att ske i hagmarkerna norr och väster om gården. Målet är att få en öppen hagmark eller gles lövskog och därför kommer i huvudsak barrträd att avverkas. Mer information finns på våra Fallebosidor.

Fallebo

Markerna längs vägen mellan Fallebo och Havslätt har rensats från sly under april 2009.