Floraövervakning

Den svenska rödlistan upptar sådan djur-, växt- och svamparter vars existens är allvarligt hotad. Rödlistan delar dem i olika kategorier efter hotbilden: akut hotade, starkt hotade, sårbara respektive missgynnade.

För blomväxternas del följs deras förekomst, vitalitet etc upp genom ideella insatser av floraväktare. Verksamheten organiseras länsvis och i regel med ett antal floraväktare i var kommun, varav en är huvudansvarig.

Biologiska Sällskapet samordnar övervakningen av hotade växtarter inom länets fastlandsdel. Det finns många växtplatser som behöver övervakas och det vore värdefullt om flera personer hjälpte till med floraövervakningen. Hör av dig om du vill delta!

Inom länets fastlandsdel har vi cirka 180 rödlistade arter som har eller har haft inalles cirka 4800 växtplatser. Även om långt ifrån alla av dessa växtplatser behöver kontrolleras är det ändå en omfattande uppgift. För de starkast hotade arterna bör en årlig kontroll göras, medan det för övriga kan räcka med ett besök vart tredje år.

Mer information finns på våra sidor om floraövervakning.

Vittåtel

Vittåtel Aira caryophyllea är en sårbar art. Den är knappt decimeterhög och svår att få syn på. I maj 2009 påträffades den i Oskarshamns hamn där den inte setts sedan 1997.