Biologiska museet i Oskarshamn    

Luddvårlök i Oskarshamn 2017

gagea

Det första fyndet av luddvårlök Gagea villosa i Oskarshamn gjordes av Oskar Köhler år 1906. Han fann arten i stadsparken och betecknade den som mycket sparsamt förekommande. Flera insamlingar gjordes de följande åren fram till 1919. Därefter tycks förekomsten ha fallit i glömska eller förbisetts till dess att luddvårlöken återupptäcktes 1983.

På kartan och i texten nedan redovisar vi förekomsten år 2017, då en noggrann kartering gjordes. Detta år tyckts ha varit gynnsamt för arten, som hade en rik och långvarig blomning.

Luddvårlök har en lång blomningsperiod, som kan sträcka sig från tidigt i mars och ända in i maj. De tidigaste blommorna brukar slå ut nära nog i marknivå. Tre andra arter inom släktet, vårlök Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima samt ängsvårlök G. pratensis, växer rikligt tillsammans med luddvårlöken.

Växtplatserna samlar sig i 4 grupper: på gamla kyrkogården (1–7), längs Kyrkoallén (8–12), vid scenen i stadsparken (13–14) samt på Rådhusterrassen (15–16). Flytta kartan i sidled mot öster för att se de senare! Foton finns från de flesta växtplatserna och de är samlade i ett bildgalleri.

I sammanställningen under kartbilden anges antalet exemplar 2017, varmed avses antalet blommande skott. Det finns alltid rikligt med lökar som endast producerar bladskott. Då blommande skott ofta står i täta grupper kan det vara vanskligt att uppskatta antalet. Totalt räknade vi in ca 600 blommande exemplar våren 2017.

Gamla kyrkogården
1. Nordvästra delen, kring en hästkastanj, 30 exemplar
2. Nordvästra delen, kring en klibbal, 25 exemplar
3. Västra delen, vid en lönn, 15 exemplar
4. Västra delen, vid en ung lönn, 1 exemplar
5. Västra delen, vid en lind, 1 exemplar
6. Sydöstra delen, vid en grov lind, 5 exemplar
7. Sydöstra delen, kring en lind, 5 exemplar

Intill kyrkoallén
8. Utanför södra kyrkogårdsgrinden, 57 exemplar
9. Allén mellan grindarna, 15 exemplar
10. Utanför norra kyrkogårdsgrinden, 60 exemplar
11. Innanför norra kyrkogårdsgrinden, 7 exemplar
12. Vid en lönn norr om fontänen, 20 exemplar
13. Söder om kyrkan, mellan klibbalar, 14 exemplar

Stadsparkens scen
14. Strax söder om scenen, senast sedd 2013
15. Sydväst gymnastikbyggnaden, senast sedd 2012

Rådhusterrassen
16. Syd Rådhuset, vid ankaret, 3 exemplar
17. Nord Rådhuset, kring en hästkastanj, 280 exemplar


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-04-21