Biologiska museet i Oskarshamn    

Luddvårlök i Oskarshamn 2023

gagea

Det första fyndet av luddvårlök Gagea villosa i Oskarshamn gjordes av Oskar Köhler år 1906. Han fann arten i stadsparken och betecknade den som mycket sparsamt förekommande. Flera insamlingar gjordes de följande åren fram till 1919. Därefter tycks förekomsten ha fallit i glömska eller förbisetts till dess att luddvårlöken återupptäcktes 1983.

Sedan 2017 har vi gjort en årlig och noggrann kartering av förekomsten. På kartan och i texten nedan redovisar vi resultatet för år 2023. Detta år liksom de närmast föregående tycks ha varit gynnsama för arten, som hade en rik och långvarig blomning.

Luddvårlök har en lång blomningsperiod, som kan sträcka sig från tidigt i mars och ända in i maj. De tidigaste blommorna brukar slå ut nära nog i marknivå. Tre andra arter inom släktet, vårlök Gagea lutea, dvärgvårlök G. minima samt ängsvårlök G. pratensis, växer rikligt tillsammans med luddvårlöken. Under de senaste åren förekomsten av ängsvårlök ökat. starkt

Växtplatserna samlar sig i 4 grupper: på gamla kyrkogården (1–7, 18, 19), längs Kyrkoallén (8–12, 20), vid scenen i stadsparken (13–14) samt på Rådhusterrassen (15–16). Flytta kartan i sidled mot öster för att se de senare! Foton finns från de flesta växtplatserna och de är samlade i ett bildgalleri.

I sammanställningen under kartbilden anges antalet exemplar 2023, varmed avses antalet blommande skott. Det finns alltid rikligt med lökar som endast producerar blad. Då blommande skott ofta står i täta grupper kan det vara vanskligt att uppskatta antalet. Totalt räknade vi in ca 880 blommande exemplar våren 2023.

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antal 544 231 652 714 868 1089 881

 

Gamla kyrkogården
1. Nordvästra delen, kring en hästkastanj, ca 200 exemplar
2. Nordvästra delen, kring en klibbal, 31 exemplar
3. Västra delen, nord grusgång, 38 exemplar
4. Västra delen, syd grusgång, 12 exemplar
5. Västra delen, ost grusgång, 2 exemplar
6. Sydöstra delen, vid och nord en grov lind, 17 exemplar
7. Sydöstra delen, kring en lind, 25 exemplar
18. Församlingshemmet, 10 m ost, 2 exemplar
19. Församlingshemmet, ost & sydost, 104 exemplar

Stadsparken, kring kyrkan
8. Utanför södra kyrkogårdsgrinden, 8 exemplar
9. Allén mellan grindarna, 39 exemplar
10. Utanför norra kyrkogårdsgrinden, 27 exemplar
11. Innanför norra kyrkogårdsgrinden, 34 exemplar
12. Norr om fontänen, 75 exemplar
13. Söder om kyrkan, mellan klibbalar, 6 exemplar
20. Stadsparken mot S. Långgatan 9, 90 exemplar

Stadsparkens scen
14. Strax söder om scenen, senast sedd 2013
15. Sydväst gymnastikbyggnaden, senast sedd 2019

Rådhusterrassen
16. Syd Rådhuset, vid ankaret, 8 exemplar
17. Nord Rådhuset, kring en hästkastanj, 163 exemplar


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-04-22