Biologiska museet i Oskarshamn    

Torpväxter

Vid torpgrunder och på andra ödetomter kvarstår i regel ett flertal arter, vilka ursprungligen inplanterats. I samband med inventeringen av kommunens flora under 1900-talets två sista decennier noterades speciellt vilka växter som kvarstod vid torpgrunder. En uppföljning och komplettering inleddes år 2009 och här presenteras huvuddragen i undersökningen.

Arturval. De arter som noterats utgörs främst av nytto- och prydnadsväxter. Till den förra kategorin hör huvudsakligen fruktträd och bärbuskar. Det råder sällan tvekan om de är avsiktligt inplanterade eller ej. Apel är dock så pass vanlig i markerna att dess ursprung kan vara svårbedömt. Liknade gäller för skogslök som sannolikt odlats vid många torpställen, samtidigt som den förekommer naturligt i lundvegetation.

Bland prydnadsväxterna återfinns många lökväxter och örtartade perenner men även några träd och buskar. Tveksamhet om de är inplanterade eller ej kan gälla för vårdträd, framför allt för lönn.

De vanligaste arterna. Den i särklass vanligaste arten som noterats är apel, följd av krusbär, syrén och sötkörsbär. Bland prydnadsväxterna är vintergröna och kaukasiskt fetblad karakteristiska liksom pärlhyacint och påsklilja. De två sistnämnda är dock underrepresenterade i siffermaterialet eftersom de blommar och vissnar bort tidigt.

Påsklilja

Följande arter har påträffats på minst 10% av ödeställena.

Art Procent
Apel  Malus domestica  59
Sötkörsbär  Prunus avium  38
Krusbär  Ribes uva-crispa  38
Syren  Syringa vulgaris  35
Skogslök  Allium scorodoprasum  24
Plommon/krikon  Prunus domestica  22
Skogslönn  Acer platanoides  18
Vintergröna  Vinca minor  18
Pärlhyacint  Muscari botryoides  13
Påsklilja  Narcissus pseudonarcissus  12
Kaukasiskt fetblad  Phedimus spurius  11

(Tabellen genererad 2022-03-23)

 


Torpkarta

På vidstående översiktskarta visas torpens lägen och dokumentationsstatus. Närmare information om namn, läge, antal kvarstående växter etc finns på sidan Detaljerad karta.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-06-14