Biologiska museet i Oskarshamn    

Kryptogamer

 

På följande sidorfinns en översikt över de kryptogamer som är kända från Oskarshamns kommun. Översikten baseras på de uppgifter som vi själva har, rapporter som finns på artportalen samt uttag från landets herbariedatabaser. Bland våra egna uppgifter finns också en del data hämtade från litteraturen.

Kännedomen om kryptogamer inom Oskarshamns kommun är ganska begränsad. Någon inventering med avsikt att ge en någorlunda fullständig bild av deras förekomst har aldrig gjorts. Den sammanställning som vi lämnar i det följande ger således bara en antydan om vilka arter som förekommer här. Vår förhoppning är att den skall inspirera till grundligare undersökning av kryptogamerna eller åtminstone att de noteras och rapporteras i större utsträckning än tidigare.

Vår redovisning är uppdelade på fyra konventionella huvudgrupper: alger (makroalger, inklusive blågröna alger), mossor, lavar och svampar (inklusive slemsvampar). Kärlkryptogamer (ormbunkar, lumrar, fräken etc) behandlas ej här, utan som brukligt tillsammans med andra kärlväxter.

 

Datakällor

Sammanställningarna av kryptogamer baseras på följande källor.

  1. Uppgifter från vår observationsdatabas. Häri ingår även data från litteraturen.
  2. Uppgifter hämtade från Artportalen.
  3. Uppgifter hämtade från Virtuella herbariet (G, LD, OHN, S, UME, UPS).

De två första källorna använder samma namnskick, vilket ansluter till Dyntaxa. Därigenom kan uppgifterna från dem sammanställas utan större problem. De två sistnämnda källorna har ett något friare namnskick. De få uppgifter där namnen inte kan översättas med hjälp av våra synonymtabeller har utelämnats från de artlistor som visas.

 

Datum för datauttag
Källa Alger Mossor Lavar Svampar
1 2020-04-26 2020-04-22 2020-04-26 2020-04-26
2 2020-04-21 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22
3 2020-04-21 2020-04-21 2020-04-21 2020-04-21

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-04-26