Biologiska museet i Oskarshamn    

Inventeringsmetodik

För inventeringen av Ölands flora har landskapet delats in i 86 atlasrutor om 5 x 5 km, vilka motsvarar ekonomiska kartblad. Samma system användes vid inventeringen av Småland, men på Öland gör man en ytterligare förfining genom att dela atlasrutorna i kvadranter om 2,5 x 2,5 km.

Den växtförteckning som Ölands Botaniska Förening givit ut inför landskapsinventeringen omfattar inte mindre än 2139 objekt. Av dem utgörs 1703 av arter, 190 av underarter, 93 av varieteter och 4 av sorter. Dessutom upptas 149 hybridkombinationer. Genom att förteckningen i åtskilliga fall upptar såväl arten som dess underarter är det antal objekt som verkligen finns representerade något mindre än ovanstående siffror antyder. Det antal man sannolikt påträffar blir än mer reducerat genom att listan tar med alla arter som uppträtt mer eller mindre tillfälligt på Öland. Trots det är antalet växter vi har att räkna med stort.

Av de 2139 objekten skall 1351 antecknas varje gång de påträffas och för 921 krävs att belägg insamlas. För dem som alltid skall antecknas efterfrågas en noggrann lägesbestämning, helst GPS-bestämd. Rapporteringen sker inte direkt till ölandsprojektet utan till Artportalen.

Satellitkarta över rutorna

invrutor

Biologiska sällskapets insats

Vår insats består i att inventera atlasrutorna Högsrum, Gärdslösa, Borgehage, Räpplinge, Bredsättra, Krokskär, Prästtorp och Össby. De fem förstnämnda ligger på mellersta Öland, de sista två långt i söder.

Rutan Högsrum innefattar ett område med vitt skilda naturtyper och sträcker sig i väster från kusten norr om Stora Rör precis fram till början av Karums alvar i öster. Vi får också med det sandiga området vid Isgärde i sydväst, barrskogen vid Rälla, en rejäl bit av av mittlandsskogen samt längst i nordost Gladvattnet med intilliggande torvmosse.

Rutan Gärdslösa delas i nord-sydlig riktning av den östra kustlandsvägen. Väster om den dominerar åkermark, medan det är mera betesmark och skogsplanteringer österut mot havet. I nordväst har vi Lindy och Sörby tall och efter landsvägen ligger bl a Störlinge med sin kända kvarnrad.

Rutan Räpplinge påbörjades 2009. Den sträcker sig från Räpplinge kyrka i söder till Vasahuset och i norr och omfattar bland annat slottsalvaret. Rutan Borgehage påbörjades 2010 och utgörs av det strandära området väster om rutan Räpplinge.

Rutan Bredsättra och den angränsande rutan Krokskär har båda en lång kuststräcka läng Östersjön. Bredsättrarutan består till stor del av odlad mark.

Rutorna Prästtorp och Össby påbörjades 2009. De ligger på sydligaste Ölands ostkust mellan Ås och Gräsgårds kyrkor.

Rutorna Byxelkrok, Hagudden och Enerum på norra Öland är lätta att nå med färja sommartid och vi samlar in anteckningar härifrån även om vi inte åtagit oss ansvar för för dem så som för tidigare nämnda rutor. Likaså noterar vi växter från främst rutorna Ramsättra och Åketorp då vi ändå passerar dem på väg till våra rutor på mellersta Öland.

Vi registrerar uppgifterna och håller resultaten tillgängliga på vår nätplats så att alla inom inventeringsgruppen enkelt kan hålla reda på hur arbetet fortskrider.

När säsongens arbete avslutats och beläggen granskats överför vi våra data till Ölandsprojektet.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26