Biologiska museet i Oskarshamn    

Våra inventeringsrutor

Satellitkarta över rutorna

 

3G6i Prästtorp

Kvadrant SV: Mycket liten landareal på en sandrevel. Kvadrant SO och NO: Ingen landareal.

Rutan ligger helt inom Ås socken. Det finns två exklaver till Ventlige socken, vilka vi dock bokför under Ås.

3G7i Össby

Kvadrant SO: Mycket liten landareal.

Näsby, Enetri och Kärra ligger i Ås socken. Lindby ligger i Ventlinge och Össby i Gräsgårds socken.

4G8j Högsrum

Isgärde, Galgbacken, Rosti och Ryd ligger i Glömminge socken, alla andra i Högsrums socken. Rälla sandhed är området kring infarten till Stugbyn. Stugbyns trappor leder nedför landborgen vid Stugbyn men benämningen kan som växtlokal avse hela skogen mot sjön mellan Rälla och Stora Rör.

4H9b Gärdslösa

Hela rutan faller inom Gärdslösa socken. Järnvägsstationerna Gärdslösa och Ölands Lindby låg båda i grannrutan i väster.

4H9c Krokskär

Kvadrant SV: Mycket liten landareal. Kvadrant SO: ingen landareal.

Landområdet i sydväst, väster om Tjusbyfjärden, ligger i Gärdslösa socken medan rutan i övrigt faller inom Bredsättra socken.

5G0j Borgehage

Kvadrant SV och NV: ingen landareal.

Rutan ligger helt inom Räpplinge socken och omfattar bl a byarna Borgehage och Strandtorp.

5H0a Räpplinge

Största delen av rutan ligger i Räpplinge socken. Nordöstra hörnet tillhör Köping och den sydostligaste delen Gärdslösa. I norr tangeras Borgholmsgränsen (vilken är svår att urskilja på kartor) men överskrids ej.

5H0c Bredsättra

Rutan faller inom Bredsättra socken utom ett några hundra meter brett band längs norra rutgränsen, vilket tillhör Egby. Bredsättra by ligger 1 km NV om kyrkan och till största delen i västra grannrutan. Kyrkbyn brukar kallas Stommet.


Socknarna

Nedan lämnas en kort karakteristik av de viktigaste socknarna, som ingår i vårt inventeringsområde. Uppgifterna om socknarnas areal och fördelning mellan ägoslag är hämtade från bokverket Öland (del 3, B. Palm & L. Landin, 1949). Den odlade marken torde numera vara något mindre.

Bredsättra

Areal 29,1 km2. Åker 30,9%, äng 10,9%, skog 1,8%. Socknen utgörs huvudsakligen av en kal kustslätt öster om kustlandsvägen. Byarna är inte samlade längs den, som i socknarna söderut utan ligger i stället spridda nedåt stranden. Åkermarken utgörs av sand- och örjord som inte är så bördig.

Gärdslösa

Areal 53,9 km2. Åker 37,8%, äng 13,4%, skog 12,1%. Socknen är den största på östra Öland och består av en välodlad slättbyggd väster om kustlandsvägen. Öster därom övergår den i vidsträckta betesmarker ned mot Östersjön. Bebyggelsen är till stor del koncentrerad längs kustlandsvägen, men det finns också stora byar väster därom. Åkerjorden är djup och bördig, till stor del på lerbotten.

Högsrum

Areal 38,2 km2. Åker 30,9%, äng 6,2%, skog 37%. Bebyggelsen inom socknen är splittrad på flera större byar jämte samhällsbildningarna Stora Rör och Rälla. Naturförhållandena är mycket skiftande. Nedanför landborgen finns rika lövskogar, vid Rälla magra sandmarker, alvarmark vid Karum, en torvmosse vid Mossberga och i öster vidtar mittlandsskogen.

Räpplinge

Areal 45,1 km2. Åker 29,7%, äng 10,5%, skog 8,8%. Kusten nedanför landborgen i väster är bara till liten del uppodlad. Ett brett alvarbälte sträcker sig österut från landborgen, från Borgholms slott i norr till gränsen mot Högsrum. Alvarområdet genomskärs av Gestaåsen. Socknens äldre jordbruksbebyggelse ligger utspridd i den östra delen.

Ås

Areal 23,3 km2. Åker 25,1%, äng 31,4%, skog 10,1%. Kustslätten på östra delen är bördig och till stor del uppodlad. Här ligger socknens tre större byar, Näsby, Enetri och Kärra.


 

Bergrund och jordarter på mittlandet

Vårt inventeringsområde på Ölands mittland når fram till sundskusten i väster och i öster begränsas det av östersjökusten i Gärdslösa och Bredsättra socknar. Berggrunden i Högsrumsrutan utgörs till större delen av äldre ortocerkalk men av skiffer och sandsten väster om landborgen. I de övriga rutorna består berggrunden helt av yngre ortocerkalk.

De lösa jordarterna utgörs till större delen av morän. Isälvsavlagringar finns bland annat i området mellan Stora Rör och Rälla samt kring Lindby. Dessa sandiga avlagringar har sitt ursprung på fastlandet och är därför kalkfattiga, vilket avspeglas i vegetationen. Från isälvsfälten har sanden svämmats ut mot Högsrums by resp. öster om kustlandsvägen i Bredsättra och norra Gärdslösa.

Ancylussjön nådde upp till ca 20 m över nuvarande havsyta och har i öster avsatt en tydligt markerad gränsvall, även kallad östra landborgen. Litorinahavet steg till ca 15 m över vår havsyta och den gränsvall, som då bildades ligger därför öster om ancylusgränsvallen. Landsvägen och bebyggelsen följer ancylusvallen upp till Tjusby men växlar därefter över till litorinavallen vid Övre Sandby.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26