Biologiska museet i Oskarshamn    

Ölands floristiska utforskning

Det finns som bekant en mycket rik litteratur kring Ölands växtvärld. Efter Linnés Ölandska resa är det tre verk som höjer sig över mängden genom att de ger en bild av hela landskapets flora:

  • M. G. Sjöstrand 1863: Calmar läns och Ölands flora
  • R. Sterner 1938: Flora der Insel Öland
  • R. Sterner 1986: Ölands kärlväxtflora

Sterner avled 1956 och det sist nämnda verket utgavs av Åke Lundqvist som andra upplagan av Flora der Insel Öland men med huvudtiteln Ölands kärlväxtflora. Den föregicks av två kompletteringar till Sterner 1938, båda med Lundqvist som författare och publicerade i Svensk Botanisk Tidskrift 1970 och 1979.

Sterner 1938 redovisar artantalet i de olika socknarna, vilket kan ge en ledtråd om det antal arter vi kan vänta oss i våra inventeringsrutor. Man får dock komma ihåg att på Sterners tid intresserade man sig föga för de kulturflyktingar som fått fokus i sentida floristik. Sterner uppskattade antalet konstanta arter på Öland till ca 1050 och de tillfälliga till ca 80. Han angav följande artantal och arealer för några socknar på södra och mellersta Öland:

Socken
Arter
Areal, km2
Bredsättra
566
27,9
Egby
486
11,7
Glömminge
759
40,4
Gräsgård
489
34,1
Gärdslösa
696
51,6
Högsrum
824
40,1
Köping
829
46,1
Räpplinge
767
43,0
Ås
642
23,9

 

ÖBF har registrerat äldre florauppgifter, mest från "Sterners liggare" och vi har fått utdrag för socknarna Bredsättra, Gärdslösa och Högsrum. Vi har också tillgång till sentida uppgifter, huvudsakligen avseende rödlistade arter inom våra inventeringsrutor. Dessa uppgifter, tillsammans med egna registreringar från äldre litteratur, ger ungefär 450 arter från Bredsättra, 880 från Gärdslösa och 870 från Högsrums socken.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26