Biologiska museet i Oskarshamn    

Stora Saltvik

 

 

Kring Stora Saltvik finns områden med mycket höga naturvärden: barrskog av olika typer, ädellövskog och framför allt havstrand som inte är exploaterad.

Områdets höga naturkvalitet har föranlett oss att närmare dokumentera flora, naturtyper och kulturminnen. På kartan Polygon Stora Saltvik visas områdets avgränsning. Det är framför allt den östra delen som vi undersökt.

Vi har gjort en översiktlig inventering av växter inom området och de arter som påträffats finns förtecknade i en lista. Denna gör ej anspråk på att vara fullständig och bland kryptogamer har endast ett ringa antal noterats.

En värdefull dokumentation av områdets beskaffenhet, ägonamn och gränser finns i äldre lantmäteriakter; avmätning 1718 samt storskifteshandlingar från 1788 och 1799. I gränsernas brytpunkter finns namngivna märken, vilka kan återfinnas än i dag. Dessutom finns ett stort antal gränsstenar kvar även längs räta gränslinjer. De, som vi påträffat finns redovisade på en karta över gränsmarkeringar.

Lantmäteriakterna tar också upp många namn på åkrar och ängar. Dessa jämte andra namn finns inlagda på en karta över platsnamn.

En bildsvit från området finns på vår sida Naturpromenader. Där finns också en bildserie från Lilla Saltvik–Kvarnviken.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-06-14