Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2010

Bergarter vid Vånevik, Bråhult och Kumlemar 18 april 2010

Kumlemar

Vid årets andra exkursion studerade vi bergarter på tre ställen söder om Oskarshamn. Det första målet var en bergsskärning vid norra infarten till Påskallavik. I den finns det nära väg E22 en vacker gång med Påskallaviksporfyr. Som andra punkt besåg vi den stora bergtäkten vid Bråhult. Där bryts och krossas stora mängder röd granit, vilken skeppas ut från Oskarshamn för att bädda in gasledningen Nord Stream. Färden gick vidare till Kumlemar där vi letade upp ett gammalt kvartsbrott. Kvartsen har brutis i ganska många men små skärpningar i hällmarkstallskogen (se bild). I det litet ruggiga vårvintervädret blev varm och god soppa hemma hos Berit och Lennart Melin en uppskattad avslutning på utfärden.

Sjömålen 12 maj 2010 – ödetorp med återupptagen markhävd

Sjömålen

År 2003 började Vidar Aldorsson och Christer Ek att röja marken kring torpruinen Sjömålen. Den öppna marken närmast torpruinen slås med lie på sommaren. Här har örterna, framför allt gullvivorna ökat kraftigt. I omgivande skogspartier avlägsnas succesivt barrträd och ett buskskikt av hassel gynnas. Under det växer det rikligt med blåsippor i sällskap med bland annat lungört, myska, tandrot och vårärt.

I några av lövträden på den öppna marken förekommer den sällsynta blomskägglaven. Toppmurkla, som är ovanlig i våra trakter, uppträdde med några få exemplar i gräsmarken.

Biologiska sällskapet bedriver en inventering av kvarstående växter på ödeställen. Läs mer om detta på sidorna Ödetomter.

 

Krösås 27 juni 2010 – artrika ängsmarker

krösås

Krösås, som ligger en halvmil väster om Kristdala omges av välhävade och artrika ängsmarker. Vid vårt besök blommade rikligt med spindelört, jungfrulin, sträv nejlikrot och solvända på de torra backarna. I mer fuktiga partier märktes bl a sommarfibbla, tvåblad och grönvit nattviol. Vid Krösås finns också några för trakten mycket ovanliga växter som klasefibbla, ormrot och fältgentiana. Dessa finns numera knappast på några andra platser i kommunen. Spridda över området finner man även låsbråken, darrgräs, brudsporre, backklöver, natt och dag, kattfot, slåtterfibbla och slåttergubbe. Den stora artrikedomen och den vackra landskapsbilden är ett resultat av det arbete Bertil Karlsson lagt ned under de senaste decennierna.

 

Vinö 14 augusti 2010

vinö

Årets skärgårdsutfärd gick till Vinö och samlade 12 deltagare, precis så många som båten kunde ta. En av anledningarna till att besöka Vinö var att studera kvartsitbergen och deras vegetation. Den svårvittrade bergarten gör att marken blir mycket näringsfattig och att endast några få arter kan hävda sig. På bergstopparna finner man utöver martallar inte stort mer än bergsyra, kråkbår, lingon, kruståtel och bergven. En annan punkt på vårt program var att söka efter backsippa, årets växt 2010, på dess förut kända växtplats, en torräng på öns västra del. Tyvärr håller ängen på att växa igen och det lyckades oss inte att finna backsippan. Ortsbefolkningen kunde dock berätta att ett par exemplar hade blommat på våren. Efter att ha följt en promenadslinga på ön avslutade vi dagen vid Vitesand, där sluttningen mot sjön är känd för sin rikedom på Adam och Eva. Även här kunde vi konstatera att torrängen genom upphörd hävd håller på att växa igen. Framför allt är anhopningen av visset fjolårsgräs till förfång för örterna.

 

Ölvedal 11 september 2010 – nytt naturreservat

Vid Ölvedal håller ett nytt naturreservat på att bildas. Det sträcker sig från Ölvedals by i söder till sjön Göten i norr. I den sydligaste delen har tidigare igenvuxna marker röjts och hålls nu öppna genom fårbete. Vi ägnade oss huvudsakligen åt ädellövskogen i sydost, där bl a resterna av en sågkvarn med hålldamm ligger dolda. Efter en tid med fuktigt väder var i synnerhet förekomsten av mossor, lavar och svampar frappant. Bäcklav Dermatocarpon weberi växte på block i den uttorkade kvarnbäcken tillsammans med näckmossa Fontinalis antipyretica.

Aspl tri

Trollskägg Thelephora penicillata, påminner om en fingersvamp och växte invävd i mosstäcket. Grå kantarell Craterellus cinerea liknar en ovanligt köttig svart trumpetsvamp och växte i en hasselsluttning. Där fanns också krusig trumpetsvamp Pseudcraterellus undulatus. Alsopp Gyrodon lividus, en sopp med nedlöpande, skarpt gula rör växte i kanten mot kärret.
Toppvaxskivling Hygrocybe cinerea växte i kanten av den gamla kvarndammen. På unga exemplar är hatten vackert röd men övergår snart till gult och blir slutligen svart. Lömsk flugsvamp Amanita phalloides, en dödligt giftig, men hos oss sällsynt art växte intill kvarndammen. Där fanns också marsipankremla Russula grata, en storvuxen, gulbrun kremla med strimmig hatt. Den är lik stinkkremla Russula foetens men har doft av bittermandel. Brokkremla Russula cyanoxantha med hatt som skiftar i grönt, violett, lila växte i sluttningen nedanför kvarndammen.

Klyvblad Schizophyllum commune fanns på en stock vid träbron över bäcken. Skivorna är längskluvna med en egg som rullas tillbaka vid torrt väder.

 

Naturreservatet Hulteglänn 3 oktober 2010

Hulteglan

Årets sista exkursion gick till naturreservatet Hulteglänn. Reservatet ligger på nordsluttningen till sjön med samma namn. Terrängen är mycket blockig och därigenom svårframkomlig och vegetationen till största delen av urskogstyp. I östra delen finns en numera igenvuxen åkermark, Pellekärr, som namnet antyder ursprungligen ett kärr. Pellekärrs täta granskog skymtar i bakgrunden på bilden. Just där är markvegetationen torftig men på andra ställen i reservatet desto rikare. Här förekommer till exempel blåsippa, vårärt, lungört, myska och skogstry. Vid vårt besök var svamptillången, liksom överallt i trakten denna höst, överväldigande. Storväxta arter som gul fingersvamp och fjällig taggsvamp imponerade liksom den stora mängden svart trumpetsvamp.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26