Biologiska museet i Oskarshamn    

Humlekärrshult vid 1900-talets mitt

Ägorna brukas från andra gårdar

Humla

Gröna vägen

Från gården ledde än väg mot åkrarna i nordväst och vidare mot Mörkret och Fagereke. Vägen, som lokalt kallades Gröna vägen, finns ännu kvar, utom den där avbrutits genom nyare vägdragningar. Närmast gården och längs Scoutbergets sydbrant är den nu mycket igenvuxen.

Bilden är tagen hösten 1942 och visar grinden in till Gröna vägen ca 100 m väster om Humlekärrshults gård. Grinden fick förfalla sedan man inte längre hade några körslor från gården.

I kanten mot åkern i bildens vänstra del växte en rad almar, varav några var mycket stora, bland annat den som skymtar bakom grindens vänstra halva. Träden angreps senare av almsjuka och fälldes i slutet av 1900-talet.

Humla

Skogsbete

Det bergiga skogspartiet nordväst om Humlekärrshults gård betades med kor från Ekelund (?) fram till mitten av 1950-talet.

Bilden visar Gröna vägen strax öster om Scoutbergets fot. Betesdjuren höll markerna öppna och längs vägen fanns artrika torrbackar.

Till vänster om gärdsgården ligger den åker som sträcker sig västerut från gården i riktning mot Klara Fulings grotta.

Humla

Scoutberget

Scoutberget är en sentida benämning, tillkommen sedan en scoutstuga 1932 uppfördes på det höga berget nordväst om Humlekärrshults gård. Den användes fram till 1950-talets mitt, då en scoutgård tillkom vid Idrottsvägen. Stugan på Scoutberget förföll så småningom och revs slutligen.

En stig ledde från nuvarande Scoutbergsvägen 5 upp till stugan. Bilden är tagen strax innan man kom fram till stugan, vars skorsten syns bakom den snötyngda tallen till vänster. Foto från 1950.

humla 4

Åkerbruk

De stora åkrarna sydväst om Humlekärrshults gård brukas fortfarande, numera för vallodling. Stråsäd odlades ända till sent på 1900-talet.

Åkerarealen har minskat succesivt. Sedan en avloppsledning anlagts i upphöjd kulvert ungefär i ett läge motsvarande nuvarande Humleplan 5–15 blev den delen av åkern svårtillgänglig och besåddes ej längre. Då de tre hyreshusen vid Humleplan byggdes omkring 1958 minskade åkerarealen ytterligare.

På bilden, från våren 1951, ser man hur den västra delen av åkerna harvas. Då brukades åkermarken från Fallebo gård.

Den hamlade linden till höger står ännu kvar där Gröna vägen svänger mot norr, en bit väst om Scoutberget.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26