Biologiska museet i Oskarshamn    

Humlekärrshult - naturvärden


Området är unikt och centralt beläget i Oskarshamn samt är biologiskt och geologiskt värdefullt. Det bör undantas från exploatering. Ett vägbygge skulle t ex medföra att värdefull natur förstördes för all framtid.

Biologiska sällskapet har ingående studerat området och vill särskilt framhålla följande:

  • Klara Fulings grotta ligger så pass nära den föreslagna vägen att den speciella miljön går om intet.

  • Ett översilningskärr vid åkerns nordvästra slut med rik vårflora, som genomkorsas av gångväg och strövstigar. Detta skulle helt utplånas av vägbygget.

  • Längs den branta bergväggen sydost om Klara Fulings grotta rinner en bäck som kantas av ståtliga bestånd av ormbunken strutbräken. Bergväggen som är starkt skulpterad av havet är också bevuxen med många olika ormbunksarter.

  • På Scoutbergets branta sida mot åkern växer flera stora ekar, jätteträd, där den största mäter 535 cm i omkrets.

  • I bergspartierna sydost om Kolbergavägen finns flera jätteekar och många gamla, grova taller. Nära Kolbergavägen finns dessutom flera gamla hamlade träd. Jätteträden finns redovisade på en karta.

Med små medel skulle detta smultronställer kunna göras bättre känt för kommuninnevånarna och tillgängligheten förbättras.

Några förslag: Den gamla vägen västerut från Humlekärrshults gård (Gröna vägen) röjs från sly och sprängsten och bibehålls som gräsbevuxen promenadstig. Scoutberget görs tillgängligt genom en terrängstig mellan Patrullvägen 14 och 16.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26