Biologiska museet i Oskarshamn    

Humlekärrshult – signalarter

 

Signalarter är arter som kan utnyttjas för att lokalisera och kvalitetsbedöma skyddsvärda områden. Fynd av signalarter, tillsammans med deras frekvens, ger en god bild av ett områdes naturvärde och vårdbehov.

De signalarter bland svampar som vi påträffat inom området utgörs av blomkålssvamp, ekticka, fällig taggsvamp (mo-taggsvamp), igelkottsröksvamp, korallticka, lömsk flugsvamp, mandelriska, oxtungsvamp och tallticka. Blomkålssvamp, fjällig taggsvamp och tallticka indikerar värdefull tallskog medan övriga nämnda arter pekar ut ekbestånd med högt naturvärde.

Tallticka Phellinus pini är en parasitsvamp som växer på gamla tallar. Fruktkropparna bildas först när träden är över 100 år gamla och är vanligast på de som är 150–200 år eller ännu äldre. Tallticka signalerar skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden, där bland annat ovanliga och rödlistade insektsarter kan förekomma.

På bergen väster om Humlekärrshults koloniområde finns gammal, mycket vacker tallskog, som är värdefull både ur naturvårdssynpunkt och för friluftslivet. Där finns bland annat gott om tallticka vilket föranlett oss att göra en specialinventering av denna art inom området. Resultatet redovisas på en karta över tallticka.

Hitintills har totalt 75 tickor påträffats på 24 olika träd och sannolikt finns det tickor på ännu flera träd. Tickorna växer ofta ganska högt upp på stammarna och kan vara svåra att se, särskilt som färgen inte avviker så mycket från tallstammarnas. Oftast bryter fruktkropparna fram i anslutning till ärren efter gamla grenar men de kan också uppträda på undersidan av grövre grenar.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26