Biologiska museet i Oskarshamn    

Klubbfibbla

Nedan finns uppgifter om förekomsten av klubbfibbla på de fem växtplatser, som är kända inom Oskarshamns kommun. I vänsterspalten anges antal plantor spm påträffats repektive år och i högerspalten finns upplysningar om växtplatsens beskaffenhet. Platsnamnen föregås av floraväktaridentiteten.

Osk-1011   Norra Vånevik

19912
19933
19940
19951
19960

I anslutning till ett upplag för timmer, vilket importerades efter en omfattande stormfällning i Västeuropa, uppträdde klubbfibbla under några år på hällmark. Med stor sannolikhet kom fibblan med timret, liksom stenmåra, sprengelsbjörnbär och stor käringtand, vilka växte på samma plats.
Arten återfanns ej vid besök 2010 och 2014. Då var växtplatsen så förändrad att eftersök ej fortsatts.

 

Osk-1012   Östersjövägen

198415
199514
199615
19970
199820
19990

I Oskarshamn växte klubbfibbla på en brant vägbank intill en gång- och cykeltunnel under Östersjövägen.

Arten återfanns ej vid besök 2000 och 2002. Växtligheten på vägbanken var då så tätt sluten att fortsatt eftersök avslutades.

 

Osk-1016   Flathult

19977
19980

I kanten av en mindre åker nära Flathult, söder om Fårbo påträffades klubbfibbla i några exemplar. Åkern brukades som vall, och var redan när klubbfibblan först upptäcktes så igenvuxen att betingelserna för fibblan var mycket dåliga.

Arten har efterökts 1999, 2000, 2002, 2012, 2014 och 2016 utan resulata, varför bevakningen avslutats

 

Osk-1013   Fårbo säteri

1985Noterad
19940
19955
19960
199715
1998300
199925
20000

På en större åker väster om Fårbo säteri har klubbfibbla kunnat ses underen rätt lång period. Den senaste tiden har åkern mest brukats som vall, men plöjts upp vid flera tillfällen och senast såtts in med stråsäd.

Vid besök 2003, 2012, 2014 och 2017 återfanns ej klubbfibbla.

 

Osk-1014   Köksmåla

199010
19940
1995300
1996300
1997270
1998100
1999280
2000130
20033
20120
201414
201581
20161
2017543
20180
20190

En större åker söder om Köksmåla hyser kommunens största bestånd av klubbfibbla. Här har den påträffats de flesta år sedan eftersökande påbörjades 1990. I början av 2000-talet var åkern insådd till vall, vilket gav dåliga förutsättninger för fibblan. På senare tid har åkern dock plöjts flera gånger och besåtts med stråsäd.

Det stora antal plantor som hittades 2017 kan i viss mån tillskrivas ett noggrannare eftersök Då delade vi också in området i ett antal sektioner i avsikt att bättre kunna följa framtida förändringar.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-10-26