Biologiska museet i Oskarshamn    

Invasiva arter

Med invasiva arter menas sådana arter som, företrädesvis under sen tid, visat benägenhet till massförökning i vår omgivning. Några av dem är påtagligt olägliga för människan, t ex de som bildar svårforcerbara snår eller kan frambringa hudskador. Åter andra kan ge upphov till enartsbestånd som slår ut annan, mer diversifierad vegetation.

 

Vi citerar Naturvårdsverket: Arter som inte har sitt naturliga utbredningsområde i svensk miljö ska inte tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens funktioner, ekonomiska värden eller människors och djurs hälsa.

 

På följande sidor finns dels översiktlig information om invasiva växtarter i regionen, dvs mellanlänet, dels mer detaljerade uppgifter, inklusive utbredningskartor, för några för Oskarshamns kommun särskilt viktiga arter.


 

Bunias   Rosa
     

Översiktlig information. Vi ger en överblick över arter, vilka vi i nuläget uppfattar som besvärande invasiver inom vårt område samt över arter vilka vi befarar kan expandera så kraftigt framöver att även de kan negativt påverkar vår miljö.

 

Detaljerade beskrivningar. Här finns mer ingående information kring arter, vilka förekommer inom Oskarshamns kommun och är utpekade av EU eller Naturvårdsverket. Dessutom behandlar vi några arter. som vi anser vara särskilt värda att uppmärksamma.


Några länkar

Naturvårdsverket Öppnas i nytt fönster Invasiva främmande arter.
Neobiota Öppnas i nytt fönster Gebietsfremde und invasive Arten in Deutschland.
NOBANIS Öppnas i nytt fönster European Network on Invasive Alien Species.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-08-09