Biologiska museet i Oskarshamn    

Vårt projekt

 Aktuellt under månaden

Observationsområdet
feno

För att långsiktigt kunna följa de fenologiska faserna hos några olika växter i våra trakter har vi sett ut ett antal arter och växtplatser kring Fallebo gård vid Oskarshamn. Området har valts därför att det finns goda förutsättningar för att naturmiljön där skall bevaras tämligen intakt under lång tid framöver. Fallebo gård utgör nämligen ett kommunalt friluftsområde där skogsskötsel och annan markanvändning förhoppningsvis kommer att ske enligt varsamma metoder med målsättning att bibehålla en relativt öppen landskapsbild.
Markerna kring Fallebo är ett välbesökt strövområde för naturintresserade och vi hoppas att några av dem skall kunna intresseras för att delta i fenologiobservationerna, så att verksamheten inte enbart vilar på de som nu startar den utan att projektet kan få god kontinuitet.

Fenologiska faser och stadier
Följande sju fenologiska faser är aktuella att iaktta. Det stadium som i första hand efterfrågas är det startstadium som står efter tankstrecket.

  • Lövsprickning — hela trädet ser grönt ut
  • Barrträds skottskjutning — 10-20% knoppar sträckta/har synliga barr
  • Höstlövsfärgning — minst 1/3 av trädet höstfärgat
  • Lövfällning — minst 1/3 av trädets löv fällda
  • Blomning — minst 10–20 blommor utslagna
  • Mogna frukter/bär — minst 10–20 frukter mogna
  • Fröspridning — minst 10–20 frön spridda

Arter
Av fenologinätverkets drygt 50 prioriterade arter förekommer ca 40 kring Fallebo. Nio av de som finns vid Fallebo utgör så kallade miljömålsindikatorer och det är dessa arter vi framför allt avser att följa. För miljömålsindikatorerna har vi i regel tre olika observationsplatser men bara en för övriga prioriterade arter.
En översikt över de arter och fenologiska faser som i första hand är aktuella att följa finns samlade i en tabell PDF. De högprioriterade arterna (miljömålsindikatorerna) och faserna är markerade med fetstil.

Undersökningsobjekt
Med undersökningsobjekt avser vi för träd och buskar de enskilda individ vars utveckling vi ämnar följa. För örter och gräs avses de plantor som finns inom en yta av någon eller några kvadratmeter.
Träden har valts så att de skall vara i vital ålder samt att flera exemplar av samma art skall finnas i närheten. Därjämte skall grenarna inte vara alltför högt ansatta (för att bättre kunna se utvecklingen av blad och blommor).
För alla arter har vi bemödat oss om att välja växtplatser som varken är extremt solexponerade eller beskuggade.
I terrängen har vi börjat märka ut de olika objekten med små pappskyltar, vilka senare skall ersättas med permanenta skyltar. De olika objekten finns inlagda på en karta. Lövträden besöker man bäst genom att följa fenologirundan genom Lilla hagen.


 

Ur boken Det svenska året (1958) kan man hämta landskapsvis ordnade fenologiska uppgifter. Hela Småland plus Öland behandlas tillsammans i ett kapitel. Underlaget för iakttagelserna ligger cirka 100–150 år bakåt i tiden. Några uppgifter, om än trubbiga på grund av det stora geografiska området, kan vara av intresse och följer här.

Blåsippan börjar blomma 9 april.
Vitsippan börjar blomma 19 april.
Sälgen går i blom 21 april.
Björkens lövsprickning 11 maj (avser speciellt östra Småland, normalt 5-17 maj).
Gullvivan börjar blomma 12 maj.
Ekens lövsprickning 27 maj.
Liljekonvaljen börjar blomma 31 maj.
Syrenen går i blom 4 juni.
Prästkragen börjar blomma 18 juni.
Smultronen mognar 1 juli.
Blåbären mognar 9 juli.

Många av de tidpunkter som nämns ovan förefaller mycket sena, jämfört med vad vi iakttagit under 2000-talet. Inte minst gäller detta trädens lövsprickning.

Samma grundmaterial har använts av Hultén (1950) för fenologikartor i "Atlas över växternas utbredning i Norden".


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26