Biologiska museet i Oskarshamn    

Svamp i Oskarshamns kommun

 

macr_pro

Vår känndeom om traktens svampflora är ganska begränsad. Den baseras huvudsakligen på de rapporter som finns tillgängliga på Artportalen samt på en undersökning av svampfloran i ekskog. Den senare utfördes under 1980-talet varvid cirka 120 provytor om 10 x 10 m inventerades vid upprepade tillfällen.

Artportalens uppgifter stammar till stor del från undersökningar som gjorts inför bildandet av naturreservat, i all synnerhet reservat dominerade av gammal skog. Speciellt har trädnedbrytande arter uppmärksammats.

Observationerna ger således en något skev bild av traktens svampar, med överrepresentation av markväxande storsvampar i ekskog, trädväxande svamparter, signalarter och rödlistade arter. Materialet finns samlat i en svampkatalog där även antalet obervationer anges. Totalt finns det cirka 930 taxa uppgivna från kommunen.

Kartan nedan visar de platser från vilka det finns svamprapporter, bestående såväl av egna iakttagelser som uppgifter från artportalen, litteratur och herbarier.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-04-26