Biologiska museet i Oskarshamn    

Humlekärrshult – vegetation

Vegetationen kring Humlekärrshult är mycket varierande med frodiga högörtängar i dalgångarna, artrik ädellövskog på sluttningarna och solexponerade klippängar på bergterrasser samt en ytterst näringsfattig hällmarksskog (med speciellt tåliga arter) överst på bergen.

En inventering av Humlekärrshults flora har gjorts under perioden 2011–2013. Totalt har 265 arter av kärlväxter påträffats. Dessa redovisas i en artförtecknig.

Vid inventeringen delades området in i 19 sektioner. Mittpunkten för dessa finns markerade på nedanstående karta. En översiktlig beskrivning av dem finns på nästa sida.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-04-17