Biologiska museet i Oskarshamn    

Ryl i Oskarshamns kommun

 

Chim umbRyl, Chimaphila umbellata, är en art som påverkas starkt negativt av det moderna skogsbruket. Denna växt har därför tilldragit sig stort intresse från naturvården och vi har av den anledningen gjort en sammanställning av artens äldre och nuvarande förekomst inom Oskarshamns kommun.

Ryl växer oftast i äldre tallskog på djup morän men i kustbandet i våra trakter ses den mest i bergig tallskog med stort inslag av småekar. Växten tål inte alltför kraftig beskuggning och ännu mer ödeläggande är för stark exponering efter avverkning.

Äldre fynd

Med äldre fynd avser vi de från tiden före inventeringen av Smålands flora, dvs före ca 1978. I form av herbariebelägg eller litteraturuppgifter känner vi ca 13 växtplatser från denna period. Antalet är litet svårt att precisera eftersom de gamla lokalangivelserna ofta är så summariska att man ej vet om samma eller olika platser avses. I det nämnda antalet är ej inräknat opreciserade uppgifter som bara omnämner socken. De nämnda fynden sammanfattas i en tabell över äldre fynd. Inte i något fall har vi återfynd som helt säkert motsvarar de gamla växtplatserna.

Nyare fynd

Med nyare fynd avses de från och med landskapsinventeringens början omkring 1978. Fynduppgifterna är från och med då betydligt bättre geografiskt preciserade och därför mer ägnade för en uppföljning. Ryl finns från denna tid iakttagen på 25 platser inom kommunen. Detaljer finns i en tabell över nyare fynd.

Inom ramen för floraväktarverksamheten har vi sedan följt rylbestånden på 16 platser inom kommunen. De övriga 9 växtplatserna är mer svårlokaliserade och har ännu ej återbesökts.

Bland de 16 kontinuerligt övervakade växtplatserna har ryl försvunnit från 5. I samtliga fall förefaller orsaken vara avverkning. Av de 16 växtplatserna är 3 nyupptäckta efter år 2000. Det rör sig dock inte om nyetableringar utan om bestånd som sannolikt funnits en längre tid.

Alla uppgifter om ryl som är preciserade med ortnamn finns inlagda på en karta.

Litteratur
Delin, A. 2013. Ryl – gynnad eller missgynnad av brand?. Svensk Bot. Tidskr. 107: 252–263.
För övriga referenser hänvisas till sidan Litteratur.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-04-24