Biologiska museet i Oskarshamn    

Utmaningar – Missing plants

 

Vi har en del uppgifter om växtförekomster, där vi inte själva kunnat finna arten i fråga. I hopp om att få hjälp att söka efter dem presenterar vi här ett urval objekt som vi tycker vara värda en insats.

För en del ovanligare arter finns det dessutom åtskilliga fyndplatser, vilka vi visserligen en gång sett, men inte återbesökt på länge. I detta fall är växtplatsens läge ganska noga känd, men växtligheten på platsen kan ha förändrats starkt, vilket i en del fall gör att växten i fråga i bästa fall "flyttat på sig" eller i värsta fall försvunnit.

Under avsnittet Floraförändringar finns en mer fullständig lista över arter som ej återfunnits.

 

Kärrspira

Kärrspira rapporterades på 1980-talet från Byteshäll, vid Applerumsåns utlopp. Troligen växte den i kanten av den grunda och utsötade Smälteviken, kanske i vassbältet. Arten har setts i sådan miljö bland annat i de djupa vikarna söder om Emåns utlopp och norr om Solstadström. Lämplig tid att söka efter kärrspiran är i juli.

 

puls_vul

Backsippa

Smälthägnen, norr om sjön Smälten. Här fanns backsippa sydost om gården, på en slänt mot en åker. Uppgiftslämnaren vistades här under åren 1955–1964, men har inte besökt platsen senare. Hon bedömde det emellertid som möjligt att växten ännu skulle kunna finnas kvar. Karta

 

Rosemåla, norr om Djupeträsk. Backsippa växte sparsamt i öppen betesmark något hundratal meter väster om gården. Vår första notering är från 1989. Antalet plantor noterades visserligen ej den gången, men uppskattas ha varit omkring 10. Sista gången vi såg backsippa här var 1997, "Tallbryn invid f. d. åker, 2 ex". Karta

 

 

puls_vul

Desmeknopp

Fredriksberg. Det finns flera herbariebelägg från 1900-talets första hälft, etiketterade Fredriksberg och Nynäs. Det är högst rimligt att arten kan finnas kvar i Döderhultsdalen på någon av kullarna kring Fredriksberg, vilka har en så rik vårflora.

I våra trakter är desmeknopp mycket ovanlig. Man finner den främst i rikare ädellövskog. Den är konkurrenssvag och påträffas därför gärna nära trädbaser eller på slänter där markvegetationen inte är så tät.

Desmeknopp växer ofta tillsammans med vitsippor. Det gör det extra svårt att få syn på den, eftersom dessa två arter har snarlika skott, vilket särskilt gäller icke blommande exemplar.

Våren 2016 påträffades ett bestånd med desmeknopp nära Stora Saltvik.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26