Biologiska museet i Oskarshamn    

Metodik gällande från år 2020

För att få ett realistiskt antal objekt för aktiv övervakning gäller följande principer.

  • Regelbunden övervakning rekommenderas för de högsta hotkategorierna (CR, EN, VU).
  • För övriga arter kan det räcka med en rapportering av nyfynd men naturligtvis är rapporter från återbesök välkomna.
  • Övervakningen av ett objekt avbryts i regel om återfynd ej gjorts vid tre på varandra följande årsbesök.

Besöksintervall. Riktvärden för besöksintervallen är 1 år för de högsta hotkategorierna (CR och EN) och 3 år för de sårbara arterna (VU). I artlistan finns förslag till besöksintervall där riktvärdena modifierats enligt regionala bedömningar. Besöksintervallen kan också modifieras utifrån lokala bedömningar inom respektive kommun men bör helst inte göras längre än riktvärdena.

Artlista. Rödlistan för 2020 innehåller för länets fastlandsdel ca 150 arter samt knappt 60 småarter. Antalet aktuella objekt inom respektive kommun framgår av förteckningen på sidan "Resultatstatistik". På tabellens sista rader finns antalet övervakade arter och objekt summerade.

Mängdangivelser. De enheter som skall användas framgår bl av av artlistan. Följ anvisningarna noga och rapportera mängderna som ett tal. Detaljerade instruktioner finns i dokumentet Kvantifiering.

Det är rätt självklart att uppskattningen av mängder blir osäker vid riklig förekomst. Gör bästa bedömning och skriv t ex 25 i stället för 20-30, eller 3000 i stället för flera tusen. Har man bara observerat att arten finns kvar får man naturligtvis nöja sig med att rapportera detta.

Rapportering direkt till Arportalen. Skicka gärna dina rapporter direkt till Artporalen. Då måste du vara registrerad som användare där samt ha blivit tilldelat speciell behörighet. Observera att nya lokaler måste läggas in av länssamordnaren och det är också bara denne som kan göra ändringar i lokaluppgifterna, t ex av koordinater. Se nedan!

Rapportering via länssamordnare. Som tidigare kan uppgifterna också läggas in av länssamordnaren. Sänd då in rapporterna snarast efter sommaren. Det går också bra att sända dem i etapper under året. Skicka gärna rapporterna i form av en tabell, om möjligt skriven i Excel. Tabellen skall obligatoriskt innehålla kolumnerna Objekt_Nr, Datum, Rapportör och Mängd. Utöver detta kan kolumnerna Biotop, Medobservatör och Kommentar användas. Biotop behöver endast anges om tidigare uppgift skall ändras. Artnamn kan lämpligen skrivas in i egen kolumn men används bara orienteringsvis för att kontrollera att det stämmer överens med angivet Objekt_Nr. Skall koordinaterna för ett objekt ändras så måste det meddelas särskilt. Mängd anges i den enhet som framgår av artlistan.

Ett exempel:

Objekt_NrDatumRapportörMängdBiotop MedobservatörKommentarArtnamn
Osk-1123 2015-06-12Agaton Alm12  Minskar pga igenväxningRyl
Mön-1067 2015-07-14Fredrik Fontän0 Hedvig Helfer Klubbfibbla
Osk-1221 2015-12-01Doris Delfin30  4 ex väster om vägen. För sent besöktGagea arvensis

Nya övervakningsobjekt kräver litet mera administration. Det minimum av uppgifter som behövs framgår av följande exempel. Lokalnamnet måste vara unikt för kommunen! Tillfoga gärna kommentarer och namn på medobservatör. Viktigt är läget: nordkoordinat (7 siffror), ostkoordinat (7 siffror), koordinaternas noggranhet uttryckt i meter. Har du svårt att ta ut koordinater bistår vi gärna.

Exempel på rapportering av nya objekt:

Datum Art Rapportör Lokal Biotop RN_X RN_Y Noggr. Mängd
2015-04-12 Mosippa Molly Melon Mjösebo, 1200 m NNV Tallskog 6334124 1504320 10 12
2015-07-08 Brudsporre Lars Lurendrejare Kristdala, vattentornet Klippspringa 6356685 1521564 5 3

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-04-25