Biologiska museet i Oskarshamn    

Naturvårdsåtgärder i Fallebo

Vid slutet av 1900-talet var markerna kring Fallebo gård kraftigt igenvuxna. Genom en etappvis gallring samt genom bete med får och hästar håller hagarna på att återställas till det öppna skick de hade fram till 1950-talet, då ett traditionellt lantbruk fortfarande bedrevs på gården.

Genom att inte göra för kraftiga röjningar åt gången undviker man ett alltför stort uppslaget av sly inte blir större än att betesdjuren mäktar hålla ned det. Under våren 2009 gjordes utglesningar i hagmarkerna norr om gården. Utglesningarna har under de följande åren fortsatt längs vägarna mot Havslätt och mot Humlekärrshult.

lhagen2009   lhagen2012

Lilla Hagen i nordost 2009-04-10.

 

Lilla Hagen i nordost 2012-04-03.

Arbetena 2009 inleddes vid Lilla Hagen, norr om gården. Den nordöstra delen var alltför igenvuxen och här avlägsnades barrträden och en viss utglesning av lövträden gjordess. Tall lämnades med avsikt kvar på bergknallens övre del.

 

Tre år senare intas hällmarkerna av en välbetad, öppen gräsmark. Lägg märke till hur den stora eken som tidigare trängdes av barrträden nu har möjlighet att utvecklas fritt.


 

Avverk4

Vid Kavlebro, i norra delen av Falleboområdet, har en förbindelseled till motionsslingorna i Havslätt skapats, vilken blivit livligt frekventerad. Närliggande skogspartier var mycket täta och här avverkades barrträd under hösten 2009.
Foto 2011-04-27.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26