Biologiska museet i Oskarshamn    

Flora och vegetation

Fallebo

Foto 2009-04-29

 

Beskrivning av flora och vegetation


Floran är varierad och ganska artrik. Antalet kärlväxtarter på Fallebo marker uppgår till drygt 600 varav mer än 95% återfinns inom de ca 0,8 km² som utgör föreningens verksamhetsområde. Lista över växter

Vegetationstyper. På höjder över 25 m dominerar kalt berg, bevuxet med hälltallskog. I svackor på dessa höjdpartier finns en stor mängd små fuktmarker. De är näringsfattiga eftersom de huvudsakligen försörjs med nederbördsvatten som inte passerat genom något jordlager och antalet arter är mycket litet. [Granskog, ädellövskog, torräng]

Signalarter. En specialinventering av tallticka påbörjades på hösten 2014 och resultaten åskådligörs på en karta. Tallticka Phellinus pini är en parasitsvamp som växer på gamla tallar. Fruktkropparna bildas först när träden är över 100 år gamla och är vanligast på de som är 150–200 år eller ännu äldre. Tallticka signalerar skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden, där bland annat ovanliga och rödlistade insektsarter kan förekomma.

Några arter av särskilt intresse

På berget vid vägen norrut från gårdsplanen växer oskarshamnsbjörnbär (grönbladsbjörnbär). Arten finns i Sverige bara kring Oskarshamn och är upptagen på rödlistan över hotade arter.
Syltåg uppträder på vägen vid dammen. Arten har gjort sin entré i trakten under 1900-talet och är fortfarande under spridning. En särdeles vacker murgröna klär in källarbyggnaden alldeles väster om magasinet. Vid uppfarten till gården, strax sydost vällingklockan, klänger humle i ett snår.

I parken växer flera kraftiga exemplar av bok. Med djurens hjälp har detta trädslag hunnit sprida sig ut i skogspartier många hundra meter därifrån. På den udde som från söder skjuter ut i åkern nedanför gården finns ett par exemplar av avenbok. Dessa är säkerligen planterade i samband med att parken anlades.

Torråret 2018

Den extremt torra och varma sommaren 2018 påverkade vegetationen i Fallebo kraftigt. Som på många andra håll i trakten torkade tallar, enbuskar och småekar helt bort i utsatta lägen. Som ett resultat av att markens grässvål dog bort kunde många ettåriga växter gro på blottorna, till exempel olika arter av nävor.

Bland fleråriga växter i Fallebo tycks kattfot och krypvide helt ha försvunnit.

Ej återfunna arter

I äldre herbariesamlingar finns ett antal arter insamlade kring Fallebo, vilka ej kunnat återfinnas i senare tid:
Desmeknopp Adoxa moschatellina
Dikeslånke Callitriche stagnalis
Gullpudra Chrysosplenium alternifolium
Tok Dasiphora fruticosa (sannolikt odlad, möjligen förvildad)
Mörk dunört Epilobium obscurum
Tofsäxing Koeleria glauca (förmodligen tillfällig i parken)
Mellanplister Lamium confertum
Lin Linum usitatissimum (troligen odlat, jämför nästa art)
Linrepe Lolium remotum (ett numera utgånget linogräs)
Skogstry Lonicera xylosteum
Korndådra Neslia paniculata
Åkerrödtoppa Odontites vernus
Kärrspira Pedicularis palustris
Italiensk pelarpoppel Populus nigra 'Italica' (säkerligen odlad)
Bergek Quercus petraea
Gårdsskräppa × tomtskräppa Rumex longifolius × obtusifolius
Krusskräppa × gårdsskräppa Rumex crispus × longifolius
Svinrot Scorzonera humilis
Stånds Senecio jacobaea
Svinmolke Sonchus asper
Luddveronika Veronica opaca
Åkerveronika Veronica agrestis


Några arter som eljest är vanliga i trakten har ännu ej påträffats inom Fallebo-området:
Rödklint Centaurea jacea
Backdunört Epilobium collinum
Bergdunört Epilobium montanum
Vanlig ögontröst Euphrasia stricta var. brevipila
Svärdslilja Iris pseudacorus
Löktåg Juncus bulbosus
Hässlebrodd Milium effusum
Blåtåtel Molinia caerulea
Ängsvädd Succisa pratensis
Ängshaverrot Tragopogon pratensis


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-07-05