Biologiska museet i Oskarshamn    

Fallebo gård

Fallebo

Foto 2009-02-28

Beskrivning av området och naturmiljön


Områdets avgränsning

Fallebo ägor gränsar i söder mot Humlekärrshult där bredden mellan Fagereke i väster och Havslätt i öster som mest uppgår till 1,2 km. Mot norr går ägorna i en alltmer avsmalnande kil fram till Skallarebäcken med gränspunkter knappt 60 m från varandra och på ömse sidor om nuvarande väg E22. Från norr till söder har ägorna en längsta utsträckning av ca 2,2 km. Flera gamla gränsmarkeringar finns bevarade och de beskrivs i avsnittet skälstenar. Vid gränsbäcken mot Havslätt låg flera skvaltkvarnar.
Det huvudsakliga verksamhetsområdet för Fallebo natur- och hembygdsgård är ca 0,8 km² stort och utgörs i huvudsak av de delar av de forna ägorna till Fallebo, vilka ligger väster om väg E22 och söder om en väst-ostlig linje genom torpstället Tallen. Härifrån undantas givetvis tomtmark, t ex det område i sydost som exploaterades under 1960-talet och nu utgör bostadsområdet Södra Fallebo.

Landformer

Falleboområdet är småkuperat och huvuddelen ligger på en nivå mellan 15 och 20 m över havet. Den högsta punkten, 38 m, återfinns på Utsiktsberget väster om gården. Berget strax intill boningshusen når vid stenpelaren upp till 30 m. Minsta höjden, 7 m, återfinns längst i öster nära bäcken i dalgången mot Havslätt.

Det finns tre dominerande dalgångar; från Flaten mot Havslätt, från Kilen över Dalsåkern till Kavlebro samt Skallarebäckens dalgång vid gränsen i norr.

Permanenta vattensamlingar saknas helt. Några av dem, t ex Bykgölen och gårdsdammen håller dock i regel vatten hela året utom ett par sommarmånader. Avrinningen sker främst genom den bäck som rinner ut vid Havslätt. Dess huvudgren går från Kilen över Dalsåkern till Kvarnåkrarna där den mottar ett biflöde från Flaten. Områdets sydvästra del avvattnas mot Humlekärrshult via diket genom Logelyckan. Skallarebäcken avvattnar endast en mindre del av markerna i norr.

Berggrund, jordarter och jordmån

Berggrunden utgörs till större delen av gnejsgranit. Denna bergart, som är 1800–1900 miljoner år gammal, har bildats genom att granit utsatts för så högt tryck att mineralkornen krossats och nya kristaller växt ut åt de håll där trycket varit lägst. Dess utseende blir därför randigt och färgen är i regel grå.

Stråk av granit med en ålder av ca 1760 miljoner år skjuter in i den nordvästra och norra delen. Graniten är till sin struktur massformig och är här relativt grovkornig samt av rödaktig färg. Granodiorit finns bl a i kontakten med grönstensområdet.

Ett område med grönstenar går från Fagereke mot nordost och når in på Fallebos ägor kring Dalkärret. Grönstenen, som utgörs av gabbro, förekommer insprängd i mindre partier mellan graniten. Gabbro är en basisk bergart med en ålder av ca 1800 miljoner år. Den är rik på hornblände vilket bl a innebär att magnesium till stor del ersätter aluminium. En lätt iakttagbar förekomst av gabbro finns under kraftledningen i bergbranten strax norr om Kavlebro.

Jordarter. Andelen berg i dagen är relativt stor. Mellanliggande partier täcks huvudsakligen av en ofta blockrik morän. Marina sandavlagringar återfinns vid Flaten och i dalgången mot Havslätt. I många dalgångar och i andra terrängsvackor har kärrtorv avsatts. Nästan alla sådana partier har dikats och tagits i anspråk för odling, t ex Dalkärret.

Jordmånen utgörs av brunjord eller svagt utbildade podsoler.

Markanvändning

Skogsbruk bedrivs inom den allra största delen av området. Av åkrarna brukas nu endast Flaten och Dalsåkern, vilka båda är insådda till flerårsvall.

Som betesmark har på senare tid de övergivna åkrarna Kvarnkärret, Lilla Hagen, Dalskärret och Kavlebro använts. Bete förekommer i parken, kring Tallhorvan och i hagmarkerna längs vägen mot Havslätt.

 

Länkar till historiska kartor från lantmäteriet

Länkar till Lantmäteriets historiska kartor förändras ofta. Inom hakparentes står de begrepp under vilka respektive handling kan sökas.

Fallebo och Hafslät, storskifte 1809. 08-OHN-9. Storskifte av Fallebo och Havslätts gemensamma utägor samt Fallebo enskilda ut- och inägor 1809. Karta över holmarna. 8 sidor. [Lantmäterimyndigheternas arkiv, Oskarshamn, Storskifte]

Fallebo, storskifte 1812. 08-OHN-10. Storskifte av Fallebo fastställt 1812. Karta över Fallebo hustomter 1804 och Fallebo samt Havslätts ägor 1809. 27 sidor. [Lantmäterimyndigheternas arkiv, Oskarshamn, Storskifte]

Ängegärdet, karta. Döderhults socken, Fallebo nr 1-2. Laga delning 1785. Karta över Ängegärdet med beskrivning. 1 sida. [Lantmäteristyrelsens arkiv, Döderhults socken, Laga delning]

Storskifte, karta. Döderhults socken, Fallebo nr 1-2.Storskifte 1809. Karta med beskrivning. 3 sidor. [Lantmäteristyrelsens arkiv, Döderhults socken, Storskifte]


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-04-23