Biologiska museet i Oskarshamn    

Kattfot – årets växt 2012

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

Kattfot 

Kattfot Antennaria diocia har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2012.

Kattfot växer främst i äldre gles tallskog, gärna i bryn och längs stigar samt i öppen hagmark. Den förefaller minska kraftigt i landet, sannolikt beroende på att biotoperna blir alltmer ovanliga. Minskningen i östra Småland är markant. Även om arten ännu finns på ett någorlunda stort antal lokaler så är bestånden i regel mycket små.

Kattfotens bladrosetter, och ibland även blomställningarna, står kvar över vintern och den skarpsynte kan därför finna den året om.

Kattfotens plantor kan vara rent honliga eller hanliga men också någon gång tvåkönade. Holkfjällen är antingen vita eller rödaktiga. Oftast, men inte alltid hör vit färg till hanplantorna och röd till honplantorna.

De bestånd som man numera träffar på är oftast mycket små och utgörs av plantor av bara ett kön, vilket givetvis innebär att spridningsförmågan blir dålig.

Vi bör söka efter kattfot på så många som möjligt av de tidigare kända växtplatserna och rapportera nya lokaler. Biologiska sällskapet vidarebefodrar inkommande rapporter till riksprojektet. Skickar du rapporter direkt dit så ombeds du sända en kopia till oss.

 

Vi tar tacksamt emot uppgifter om kattfotens förekomst.

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Kattfot är först belagd från Oskarshamns kommun 1907 genom en insamling av Gustaf Linderoth från Oskarshamn (belägg i herbarium OHN). Äldre uppgifter om kattfot är förvånansvärt sparsamma. Kan det bero på att arten då var så vanlig att den sällan noterades eller samlades? I senare tid har kattfot påträffats i 70 atlasrutor inom kommunen. Karta

Högsby kommun

I samband med landskapsinventeringen noterades kattfot under åren 1983–1991 från 34 lokaler och 31 atlasrutor inom Högsby kommun. Eftersom man i regel bara noterade arten en gång per atlasruta finns det säkerligen betydligt fler växtplatser. Fynduppgifterna har sammanställts i en förteckning över kattfot i Högsby kommun PDF

Mönsterås kommun

Från perioden 1982–1992 finns kattfot noterad från 35 platser inom 26 olika atlasrutor. Fynden är ganska jämnt spridda inom kommunen med en viss övervikt för den västra delen. Kattfot kan säkerligen hittas på betydligt fler platser. Kända växtplatser har sammanställts i en förteckning över kattfot i Mönsterås kommun PDF


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26