Biologiska museet i Oskarshamn    

Vegetationstyper och ståndorter

Nedan ges en översikt av vegetationstyper och ståndorter, med huvudvikten lagd på dem som är karakteristiska eller utmärkande för området. I de tre första avsnitten behandlas de mer naturliga vegetationstyperna medan det sista avsnittet tar upp de helt kulturskapade ståndorternas vegetation.

De allra flesta vegetationstyper och ståndorter står dock under ett mer eller mindre starkt kulturinflytande. Så gott som all mark i det äldre landskapet utnyttjades för slåtter och bete; undantag utgjorde t ex de torraste tallskogarna och mossarna. I vår tid är det skogsbruket som står för den största påverkan.

Det måste framhållas att vid sidan av de här beskrivna vegetationstyperna så upptas en väsentlig del av landskapet av diverse igenväxningsprodukter. De kan vara av mycket olika slag: övergivna åkrar, gamla slåttermarker, hagar och andra betesmarker, försumpade myrodlingar, ohävdade strandängar, tomter och täkter.

Det är erkänt svårt att systematisera vegetationstyper och ståndorter. Därom vittnar bl a de otaliga system och indelningar som sett dagens ljus genom tiderna. En ledstjärna för föreliggande arbete är att söka åstadkomma överskådlighet, och ej gå längre i detaljeringsgrad än att läsaren i de flesta fall intuitivt skall känna sig hemmastadd med de uppställda enheterna.

I följande avsnitt behandlas hagar efter skogarna, eftersom nästan alla äldre hagar framgått ur skogar. Ängarna behandlas efter våtmarkerna, eftersom de kanske viktigaste ängstyperna framkommit ur olika sorters kärr.

 

  Klicka på bilderna för att gå vidare!

Skog   Skär
Skog och hage
 
  Våtmark och äng
 
Skär   Skär
Sjö och hav   Kulturmark

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26