Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2013

Knoppologi De vilda blommornas dag Norra Skärshult Fårbosjön
Rudalund Försjön Alebohult  
Västra Ramnebo Vållö Lämmedal  

Knoppologi 2 april 2013

Knoppologi

Efter att ha nödgats ställa in två exkursioner i mars på grund av för mycket snö kunde vi genomföra en lunchpromenad i stadsparken, som var snöfri åtminstone i solsluttningarna.

Avsikten med stadsparksvandringen var att lära känna igen träd och buskar, främst med utgångspunkt från knopparnas utseende.

Knopparnas anordning på skotten, strödda, parvisa, parvis motsatta etc bestämmer också kronans och grenarnas form, vilka ger en ledtråd till artbestämning även på längre håll.

Även mellan närstående arter kan knopparnas utseende skilja sig mycket. Vi såg att skogsalmen hade svällande, tämligen jämnt brunfärgade blomknoppar medan Hörsholmsalmen utmärkte sig genom mer långsträckta, gulbandade blomknoppar.

Att hästkastanjen har stora, starkt klibbiga knoppar är välkänt. Dess knoppfjäll är rödbruna, stora men fåtaliga. Den rödblommiga hästkastanjen ser helt annorlunda ut med icke klibbiga knoppfjäll som är gulgröna, mindre men desto fler.

Den enda blommande vedväxt vi fick syn på var trollhassel. Inhemska tidigblommande arter som hassel, al och alm tycktes ännu ha ganska långt kvar till blomningen. De första odlade vårväxterna hade nätt och jämt börjat gå i blom i de soligaste lägena: vintergäck, snödroppe, vårkrokus och sibirisk blåstjärna.


Rudalund 20 april 2013

Rudalund

Dagens exkursion gick till Rudalund, som ligger en dryg mil sydost om Högsby. Incitamentet till utfärden var att vi i januari fick handlingar för yttrande angående bildande av ett naturreservatet här. Inte förrän helt nyligen var marken snöfri så att ett besök var meningsfullt.

Området består av betesmark och ädellövskog med många gamla och imponerande stora ekar. Markhävden har lång kontinuitet och till de gamla träden är åtskilliga sällsynta skalbaggar, steklar, lavar och mossor knutna.

De första vilda vårblommorna hade precis börjat slå ut. I riktig blom var endast blåsippa, vitsippa, smånunneört, lungört och vårlök medan skogsbingeln bara var i knopp.

Det finns stora bestånd av mistel i trakten, särskilt närmare Högsby. Inom reservatsområdet finns också mistel i några stora lindar. Jämfört med den inventering av mistel som gjordes för drygt 10 år sedan kunde vi konstatera flera nya förekomster inom reservatet. Dessutom fanns det vackra mistlar i en sälg vid vägen som leder in till Rudalund.


Västra Ramnebo 22 maj 2013

Ramnebo

Den 22 maj uppmärksammade vi den Biologiska mångfaldens dag med en exkursion till ett artrikt område strax söder om Mörtfors. Mellan Västra Ramnebo by och sjön Lilla Ramm ligger övergiven åkermark insprängd mellan höga bergryggar. Lerinslag i dalgångarna och delvis starkt sönderklyftade, lättvittrade bergarter ger goda förutsättningar för en rik flora.

Bland lövträden är lind påfallande vanlig på näringsrikt underlag medan bergek tar över på bergiga, näringsfattiga men solvarma partier.

I ädellövskogen hittar man många krävande lundväxter, till exempel blåsippa, lungört, myska, ormbär, vippärt, vårärt och vätteros. Bredbladiga gräs som hässlebrodd och lundslok är vanliga.

I litet mer öppen terräng tillkommer backvicker, getrams, liljekonvalj, småborre, sötvedel, tjärblomster och tulkört.

Högst upp på bergknallarna, på gamla men småväxta ekar, fick vi syn på flera exemplar av blomskägglav. Här växte den bekvämt iakttagbar på lägre grenar tillsammans med bland annat slånlav. Blomskägglaven har ett starkt fäste just i dessa trakter men är annars mycket ovanlig i Sverige.


De vilda blommornas dag 16 juni 2013

Vildblom

De vilda blommornas dag är ett samnordiskt arrangemang, som hålls i mitten av juni varje år. Avsikten är att deltagarna skall lära känna ett antal av våra vanligare vilda växter.

Årets utflykt hölls i Humlekärrshult, där vi lärde känna områdets rikt varierande flora. Mellan klipporna kring Klara Fulings grotta är inte minst ormbunksväxterna väl företrädda med många arter.

I ett stadsnära område som detta finner man också många arter som spritts från trädgårdar i senare tid och naturaliserats. Mest markant är spärroxbär, som nu finns på var och varannan klippa och hotar bilda svårgenomträngbara snår. Andra exempel på kulturflyktingar är glansros, hybrididegran, lagerhägg, mahonia, rosenoxbär och vresros.


Försjön 9 juli 2013

epip atr

Vi besökte Försjön, främst för att se de bestånd av ag, som finns vid halvön Kubben. Efter en omväxlande vandring över hällar i vacker tallskog och genom mer svårframkomliga hyggeskanter nådde vi agruggarna vid halvöns norra sida.

Försjön och dess omgivningar präglas av näringsfattidom. På hällmarkerna finns få kärlväxter, förutom de vanliga risen ser man t ex kruståtel, bergven och enstaka vårspärgel. På grunt vatten i sjön växer förutom ag bladvass, säv, gul och vit näckros, notblomster och trådstarr.

Vi som tog hemvägen via Finsjö fick se en massförekomst av purpurknipprot ett par kilometer norr om samhället. Det gick att räkna betydligt mer än hundra blommande stjälkar längs vägens västra sida. På vägens östra sida växte pampiga exemplar av långbladig spåtistel.


Vållö 5 augusti 2013

Vållö

Årets skärgårdsutflykt gick till Vållö, som tillsammans med närliggande öar sedan 1973 ingår i ett naturreservat. Vållö ligger i moränskärgården söder om Emåns utlopp. Terrängformer samt vegetation skiljer sig markant från urbergsskärgårdens. Detta gäller särskilt stränderna, vilka vi särskilt uppmärksammade.

Strandängarna är väl utbildade och betas av Highland cattle för att hållas öppna. Där betestrycket var tillräckligt kunde man se arter som klöverärt, kustarun, slidsilja, smultronklöver, strandkrypa och strandtåg samt de högvuxna gräsen rörsvingel och rörflen.

Sandstränderna har också sin speciella flora med marviol, nattskatta, saltarv, spjutmålla och strandmålla som karakteristiska inslag. Malörten bildar stora bestånd och är betydligt vanligare än gråbo inklusive dess varietet strandgråbo.

 


Norra Skärshult 15 september 2013

Skarshult width=

Byn Norra Skärshult är vackert belägen på Bohultsåsen, intill sjön Skirens sydspets. Kring byn finns vidsträckta hagmarker och torrängar där solvändan fortfarande sågs blommande. Väddklint och backklöver är utmärkande arter för vägkanterna och även de visade några exemplar i blom.

Från byn slingrar sig den gamla landsvägen norrut mot badplatsen vid Skiren. Vägen kantas av bland annat lönnar och en lågt sittande holk på en av dem visade sig innehålla ett livaktigt samhälle med bålgetingar.

Skiren är en källsjö med klart vatten. I den växte gräsnate, ålnate, gäddnate och hårslinga. Längs stranden såg vi täta mattor av spikblad med insprängda exemplar av strandklo, frossört, åkermynta och strandlysing. Blåtåtel växte i stora tuvor och i dess vippor fanns det gott om sklerotier av svampen mjöldryga.

 


Alebohult 22 september 2013

Alebohult width=

Tillsammans med LRF:s lokalavdelning ordnade vi en utflykt till Alebohult väster om Oskarshamn. Gårdens ägare, Gunnar och Lennart Karlsson, ledde oss genom de vidsträckta och välhävdade hagmarkerna, som bland annat innehåller många hamlade träd.

Trots torka fanns det en hel del svamp, inte minst vaxskivlingar: ängsvaxskivling, blodvaxskivling och gul vaxskivling. Blommande växter var naturligtvis få, men lustigt nog fanns vitsippa i blom på ett par ställen.

Efter rundvandringen genom hagen fortsatte vi genom mossrik, betad barrskog ned till Alebohultesjön för att avsluta med kaffe. Det är glädjande att se en sådan skog, som sköts med kunnighet och eftertanke, vilket resulterar i en mångfald arter. Här fick vi se många olika svamparter: kremlor, riskor, musseroner, flugsvampar och inte minst stora och dekorativa exemplar av fingersvamp.

 


Lämmedal 29 september 2013

Pholiota_lat width=

Avsikten med denna höstexkursionen var att studera vedväxande svampar i Lämmedals naturreservat. Föregående år anordnade vi en exkursion hit, innan naturreservatet ännu hade bildats, och besåg då den rika försommarfloran med bland annat stora bestånd av ramslök.

Innevarande höst har varit mycket torr och och vi var medvetna om att det nästan bara var vedväxande svampar som kunde påträffas. Av stubbväxande hattsvampar såg vi tegelröd slöjskivling (bilden) och svavelgul slöjskivling medan honungsskivlingen mest hade torkat bort. Rynkhätta var fåtalig och så hoptorkad att den med möda var identifierbar.

Det finns mycket äldre asp i reservatet och på dem finns det gott om aspticka. Annars är nog klibbticka den vanligaste tickan inom reservatet och kan ses i stora exemplar på döda, ofta kullfallna granar. Bland övriga tickor vi såg kan nämnas björkticka, ekticka, eldticka och fnösketicka.

 


Fårbosjön 20 oktober 2013

kvarntorpet width=

Årets sista exkursion var förlagd till Fårbo, där vi från säteriet följde Fårbosjöns norra strand fram till Viråns inflöde. Därifrån gick vi uppströms längs åns östra strand till Fårbo kvarn för att sedan följa västra åstranden tillbaka.

Närmast säteriet, norr om sjön, finns en gammal parkanläggning, med bland annat planterad bok. De äldsta är riktigt grova och den största har en omkrets av 393 cm i brösthöjd. Här finns också flera stora ekar med omkrets upp till 490 cm. På en numera helt död ek växte vid basen ett stort exemplar av korallticka Grifola frondosa.

I övrigt var det väldigt klent med storsvampar, säkerligen beroende på att hösten varit så torr. Den enda art som sågs i större mängd var narrkantarell (falsk kantarell) Hygrophoropsis aurantiaca.

En död ek i närheten av det öde Kvarntorpet var helt draperad i långa tussar av blomskägglav Usnea florida. Ovanligt nog var det ganska sparsamt med apothecier medan de rent vegetativa delarna var desto bättre utvecklade.

Nära Kvarntorpet såg vi mattlummer på en litet ovanlig växtplats, nämligen i grässvålen mitt på en igenväxande åker.

 


 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-11-28