Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2020

Kraftvärmeverket Mörtfors Fårbosjön
Lunchpromenad Ärnemar, vilda växter Överby dammar
Bockara Fjärilar i Hycklinge Djupeträsk NY

Oskarshamns kraftvärmeverk 2020-02-27

Vkraftverk

I vår serie av studier av anläggningar och verksamheter inom kommunen besökte vi Oskarshamns kraftvärmeverk, som ligger i norra hamnområdet. Vi fick följa processen från leverans av bränsle, förbehandling av detta, förbränning, produktion av el/fjärrvärme och slutligen rökgasrening.

Uppåt

Lunchpromenad i Stadsparken 2020-03-20

Gage_vil

Södra utkanten av stadsparken utgörs av bergig tallskog med delvis mycket gamla träd. Vi började vår promenad med att bese ett litet bestånd av ryl, vilket har allt svårare att hävda sig genom övergödning i skogsbrynet. I gengäld tränger en del kulturspridda arter in i skogsområdet, som vitgran, idegran, spärroxbär och boerstånds. Vidare genom stadsparken kunde vi se en ovanligt rik blomning av olika arter av julrosor.

Vi avslutade promenaden vid Rådhusterrassen där luddvårlöken blommade under en hästkastanj och vi kunde räkna till inemot 200 exemplar. Av en planerad gemensam lunch blev intet på grund av virusfaran.

Uppåt

Bockara 2020-04-15

Bockara

Bockara, i västligaste delen av Oskarshamns kommun, ligger på en plan och mycket sandig rullstensbildning, en gång starkt påverkad av havet. Detta sätter sin pägel på vegetationen och erbjuder gynnsamma växtplatser för arter som backsippa Pulsatilla vulgaris, mosippa Pulsatilla vernalis och ryl Chimaphila umbellata.

De nämnda arterna är rödlistade, backsippa och mosippa dessutom fridlysta. Vi fann två plantor av backsippa, troligen den enda kvarvarande förekomsten inom kommunen. Mosippa finns det ett fyrtiotal plantor av kring Bockara, men även för denna art minskar bestånden påtagligt både i vitalitet och antal plantor.

Uppåt

Mörtfors 2020-05-02

Kappemåla

Under vår exkursion till Mörtfors ägnade vi oss åt området kring Kappemåla, strax söder om samhället. I sluttningen ned mot Kappemålagöl finns ett par kallkällor. Vid den ena och vid en närliggande bäck finns ett vackert bestånd av gullpudra Chrysosplenium alternifolium (bilden).

I skogarna söderut mot Stora Ramm är inslaget av äldre lövträd stort och här förekommer blomskägglav Usnea florida i stora mängder. Trots vildsvinens framfart påträffade vi lundväxter som sårläka Sanicula europaea, tandrot Cardamine bulbifera och vätteros Lathraea squamaria.

Blåsipporna var fåtaliga och i det närmaste överblommade. De led överallt i trakten av den svåra torkan 2018. Större tuvor vissnade ofta helt bort det året men nu kan man i stället se en hel del småplantor, som dock ännu behöver tid innan de orkar gå i blom, förutsatt att de skonas från vildsvinens härjningar.

Uppåt

Ärnemar - vilda växter 2020-06-14

Ärnemar

De vilda blommornas dag i sedvanlig form utgick i år på grund av pandemin och ersattes av lokala aktiviteter. Vi valde att besöka ett område i Ärnemar där vi studerade växter och svampar inom tre mycket olika biotoper, nämligen en skräpmark, en parkrest från 1800-talets slut samt ett havsstrandsparti.

På skräpmarken såg vi bland annat råttsvingel Vulpia myuros, som förefaller vara i kraftig spridning i trakten. Inom parkområdet lägger man främst märke till de stora bestånden av vitfryle Luzula luzuloides (bilden) och parkgröe Poa chaixii. Bland träden är bok vanligast, och inströdda finns avenbok, hästkastanj, parklind och silvergran. Bland större svampar imponerade den rika förekomsten av tallticka på grova tallar samt stora svaveltickor på gammal ek.

Uppåt

Fjärilar i Hycklinge hage 2020-07-13

Fjärilar

Efter en för fjärilsstudier lång och ogynnsam period med svalt och blåsigt väder fann vi först i mitten av juli en lämplig dag för årets fjärilsexkursion.

Det är påfallande få större fjärilsarter som hitintills setts flyga denna sommar. Så var även fallet nu, men vi kunde dock identifiera ett tjugotal bevingade insektsarter i Hycklinge hage. Hälften av dem utgjordes av mindre former, framför allt gräsfjärilar som slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, kamgräsfjäril och pärlgräsfjäril.

I Hycklinge hage finns ett bestånd av slåttergubbe Arnica montana med åtminstone ett hundratal bladrosetter. men inte en enda av dem hade någon blommande stjälk. Det tycks som om slåttergubben generellt blommade mycket sparsamt i södra Sverige detta år.

 

Uppåt

Fårbosjön 2020-07-29

Myrlejon

Exkursionen till Fårbosjön syftade till att studera växter på stränderna och på sjöbotten.

Sjön ligger alldeles intill den mäktiga Fårboåsen och stränderna är därför sandiga. I åsens branta sluttning ned mot sjön kunde vi se rikligt med fångstgropar som grävts av myrlejon (bilden).

På litet djupare vatten i sjön växer grovnate, krusnate och ålnate (Potamogeton lucens, crispus, perfoliatus) samt både hårslinga och kransslinga (Myriophyllum alterniflorum och verticillatum).

På grundare vatten och på själva stranden återfanns rosettväxter som braxengräs Isoëtes lacustris, notblomster Lobelia dortmanna, strandpryl Plantago uniflora, strandranunkel Ranunculus reptans, tillsammans med mer högvuxna örter som fackelros Lythrum salicaria, strandklo Lycopus europaeus, strandlysing Lysimachia vulgaris samt åkermynta Mentha arvensis.

Uppåt

Överby dammar 2020-09-05

Overby

Till Överby dammar leds vatten från Klämnabäcken och Örbäcken, vilka avvattnar västra industriområdet och Storskogens deponi. Dammarna har anlagts på tidigare åkermark, vilken omgavs att hagmark, varom många kvarstående vidkroniga ekar samt hamlade lindar vittnar.

I själva dammarna frodas högvuxen bladvass tillsammans med bredkaveldun. Ett mindre bestånd av smalkaveldun (utan fertila skott) tycks också ha etablerat sig. Tillsammans med allmänt spridd sjösäv växer även havssäv på ett ställe. Dominerande flytbladsväxt är gäddnate och i övrigt finns det mycket gott om svalting, mannagräs och sjöfräken.

Uppåt

Djupeträsk 2020-10-04

varggrop

Vår sista exkursion för säsongen hölls traditionsenligt på kanelbullens dag och i år var vårt mål hagarna vid Djupeträsk by.

Vi började promenaden med att bese en väl bibehållen varggrop, som ligger strax växter om byn (bilden), fortsatte förbi ett viltvatten under anläggning för att närmare studera hagmarkerna nordväst om Djupeträsk.

På de högre partierna finns en värdefull torrängsvegetation där solvändan fortfarande blommade bland talrika rosetter av jungfrulin och småfingerört. Sviterna av torråret 2018 var fortfarande tydliga med delvis vegetationslösa ytor där jorden har en pulverartad struktur.

På torrängspartierna var det mycket gott om vaxskivlingar. Förutom ängsvaxskivling uppträdde såväl vita som rödfärgade arter (vilka vi inte utan närmare undersökning vågade namnge). Ett annat intressant fynd var rökfingersvamp Clavaria fumosa.

Uppåt

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-04-02