Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2019

Vattenverket De vilda blommornas dag NY      
Hamnparken        
Biologisk mångfald        

Oskarshamns vattenverk 2019-03-06

Biologiska sällskapets första aktivitet utanför de egna lokalerna utgjordes av ett studeibesök på kommunens vattenverk vid Fredriksberg. Ett tjugotal intresserade medlemmar hade mött upp och fick information om reningsprocesserna samt blev guidade genom anläggningen.

Uppåt

Hamnparken 2019-04-04

Scil_bif

Med utgångspunkt från bogserbåten Nalle vandrade vi genom den nyanlagda Hamnparken via gamla lasarettet och längs inre hamnen till rådhuset. Svala vindar från Östersjön gjorde att krokus, vårstjärnor och blåstjärnor fortfarande blommade, fast de redan började slå ut för en månad sedan. Särskild uppmärksamhet ägnades åt vårlöksarterna dvärgvårlök, vanlig vårlök och ängsvårlök vid Fiskhamnen. Den senare sågs dock ej i blom, fastän det fanns mycket gott om blad av arten. Däremot blommade den ovanliga luddvårlöken särdeles rikligt på sin växtplats under en kastanj intill rådhuset.

Uppåt

Biologiska mångfaldens dag 2019-05-22

Scil_bif

På den biologiska mångfaldens dag uppmärksammade vi vilda växter i och omkring stadsparken.

Den svåra torkan 2018 skadade bland annat gräsmattorna, och på den blottade jorden fick många ett- och tvåriga växter möjlighet att ta över. Särskilt nävor (Geranium och Erodium) verkar ha en stor fröreserv i marken och snabbt kunna breda ut sig, t ex glansnäva, mjuknäva, skuggnäva, stinknäva samt skatnäva (bilden).

Ett överraskande fynd gjordes på den platå där restaurang Alphyddan en gång stod, nämligen ett exemplar av backsippa. Det är svårt att förstå hur den kommit dit; oss veterligen odlas den inte i parken. Att den kommit dit med sandutfyllnad verkar inte heller så troligt, eftersom arten är väldigt ovanlig inom kommunen.

Uppåt

De vilda blommornas dag 2019-06-16

Vildblom

I år förlade vi våra aktiviteter på de vilda blommornas dag till Havslätts badplats och dess närmaste omgivning. De vilda rosorna stod i sitt bästa flor och det fanns god möjlighet att studera flera olika arter.

Över huvud taget var blomningen särdeles rik, sannolikt som en följd av förra årets torka. Längs vägkanterna, inte minst de som grävts om förra året i samband med VA-arbeten, växte kraftiga exemplar av bland annat blåeld, fältkrassing, grönfibbla, hamnsenap, rockentrav, ryssgubbe och vallkrassing. En rödlista fibbleart, kejsarfibbla Hieracium eulasium finns på klipphyllor, och skymtar längs till höger på bilden ovan. Här finns en fullständigare förteckning över arterna .

Uppåt

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-06-16