Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2021

Årsmöte i Fallebo    
Bockemålen    
Årena-Lunden NY    

Årsmöte på Fallebo gård 2021-03-30

Fallebo

 

Vårt årsmöte hölls den här gången utomhus på Fallebo gård.

 

Efter de formella förhandlingarna gick vi genom Lilla Hagen där vi följer flera olika träd och buskars utveckling och rapporterar iakttagelserna till svenska fenologinätverket. På bilden ser vi en av de klibbalar som ingår däri. I år började den blomma ovanligt tidigt, redan den förste mars. Alarna i trakten blommade överlag mycket rikligt och rapporteras ha givit upphov till allergibesvär för mången.

 

Avslutningsvis följde vi den bäck som utgjorde gräns mellan Fallebo och Havslätts ägor och där det på en kort sträcka har funnits inte mindre än fem skvaltkvarnar.

På våra sidor om kvarnar finns närmar uppgifter om de vid Fallebo.

 

 

 

Uppåt

Bockemålen 2021-05-02

Bockemålen

Bockemålens naturreservat ligger i Misterhult, nordväst om sjön Jämsen. Inslag av lättvittrade bergarter bidrar till en god jordmån. Det finns ett stort antal mindre vattensamlingar inom området, vilka tillsammans med igenvuxna åkrar och gamla slåtterytor bäddar för en god artrikedom.

Reservatet är till största delen bevuxet med lövskog, där ek dominerar med ett stort inslag av hassel i buskskiktet.

Vid vårt besök var vitsippsblomningen som bäst och utom denna art stod blåsippor, lungört, vårlök och vätteros (bilden) i blom. Blåsuga, myska, skogsvicker och vårärt hade också kommit långt i utvecklingen. Tussilago, vilken vi mest ser som en vägkantsväxt, fanns i ett fuktparti, det vill säga i en för arten mer naturlig miljö.

På träden återfanns en hel del av våra vanligaste tickor som björkticka, eldticka, fnösketicka och klibbticka, men dessutom aspticka och ekticka.

Ett par ovanligare lavarter påträffas också här, nämligen blomskägglav och lunglav.

 

 

Uppåt


 Årena-Lunden 2021-06-06

Lunden

Nordväst om Målilla och strax intill Emån ligger naturreservatet Årena-Lunden. Området domineras av en brant åsbildning, vilken hyser en rik vegetation med många mindre vanliga arter. På åsens norra del finns många gamla och grova ekar medan den södra delen är mera öppen med torrängar.

Inom reservatet finns påfallande många rödlistade arter: backklöver, backsippa, backsmörblomma, backtimjan, flentimotej, klasefibbla, korskovall, slåtterfibbla, slåttergubbe, smalbladig lungört, solvända, sommarfibbla, spindelört, svinrot och vippärt.

UppåtBiologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-06-08