Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2023

Stadsparken Mockebo, vilda växter Höstspira på Ängsmossen
Stensjö – maskrosor Emåns mynning Krokshults naturreservat
Fallebo, naturpromenad Ödängla Bruksjön NY

 Lunchpromenad i stadsparken 2023-04-12

Stadspark

Vår lunchpromenad började på gamla kyrkogården där vi uppmärksammade de fyra vårlöksarter som växer där: vanlig vårlök, dvärgvårlök, ängsvårlök och luddvårlök (Gagea lutea, minima, pratensis, villosa). Den sällsynta luddvårlöken fanns i rika mängder medan överraskande nog varken dvärgvårlök eller ängsvårlök blommade. Vanlig vårlök blommade förvisso, men ganska sparsamt.

Blommade vårlökarna sparsamt, så fanns det desto mer av blåstjärnor och vårstjärnor. Den tidiga blåstjärnan Scilla bifolia tycks ha ökat kraftigt under senaste år och vårstjärna Scilla forbesii är under ständig spridning. Här växer de om vartannat och vi tror oss ha identifierat hybriden mellan dem, nämligen hybridvårstjärna Scilla × allenii.

Kyliga vindar från Östersjön gjorde att växtligheten i övrigt inte kommit så lång. En stor trollhassel Hamamelis hade fortfarande ganska fräsha blommor, fastän de slog ut redan för två månader sedan. Då vi styrde stegen mot järnvägsstationen för en avslutande lunch mötte vi mängder av nyutslagen nagelört Draba verna på torra gräsmattor.

Uppåt

 


Stensjö, maskrosor 2023-05-20

Stensjo

Avsikten med dagens exkursion var att bekanta oss med den omväxlande naturen i hagmarkerna kring Stensjö by och särskilt att uppmärksamma områdets maskrosarter. De senare fick vi demonstrerade av Tommy Nilsson från Virserum med bistånd av medlemmar i Ölands Botaniska förening. Vi hoppas att här på hemsidan ganska snart kunna informera om de arter som påträffades.

Till att börja med besökte vi den relativt nyligen restuarerade stora hagen i öster, nära väg E22. Här var inte inslaget av maskrosor så stort, medan i stället gullviva, mandelblom, jungfulin, blåsuga och gökärt blommade desto rikligare, vilket bör ses som tecken på ett lyckat återskapande av öppen hagmark.

Större delen av tiden ägnades åt den rikliga maskrosförekomsten närmare bykärnan och vi ser fram mot att få berätta om vilka arter som växte här.

Uppåt

 

 

 

 


Fallebo, naturpromenad 2023-06-04

Stensjo

I samband med andra aktiviter på Fallebo gård anordnade vi en naturpromenad på stigar och genom hagmark strax väster om gården. En längre tid med soligt väder men svala vindar från Östersjön medförde en utsräckt blomingstid för många arter. Syrener och hästkastanj blommade som bäst vid den gamla parken, och i hagmarken sågs bland annat blåsuga, jungfrulin, knölsmörblomma och lunddraba. Diket som går genom Lilla Hagen lyste vitt av blommande vattenblink (se bilden).

Uppåt

 


Mockebo, vilda växternas dag 2023-06-18

Tulk

I år inriktade vi oss på ekbackarnas vegetation och de förvildade växter som finns i nära anslutningen till villaområden.

Inom Mockebo-området, som ligger i norra delen av Oskarshamn, är vegetationen varierad med ett stort inslag av lövskog. I de blockiga sluttningarna utgör tulkört Vincetoxicum hirundinaria (bilden) ett påfallande inslag tillsammans med traktens vanligaste skogsfibbla, nämligen sylfibbla Hieracium subulatidens.

Vi passerade en stor åker, vilken nu ligger obrukad och på sikt hotas av igenväxning. Efter försommarens långa torrperiod med skirande foderbrist frågar vi oss varför man utnyttjar marker som denna för vallskörd.

Nära bebyggelsen kunde vi se från trädgårdar utkomna arter med stark eller mycket stark spridningsförmåga: spärroxbär Cotoneaster divaricatus, häckberberis Berberis thunbergii, glansros Rosa virginiana, vresros Rosa rugosa samt flera spireaarter.

 

Uppåt

 

 

 


Emåns utlopp 2023-07-13

Em

Vi följde Emån från rastplatsen vid väg E22 ned till åns utlopp för att efter en paus vid Östersjöns strand återvända på en skogsväg litet längre norrut. Området betas intensivt av hjortar och av örter ser man föga förutom en bit ut i ån. Ett undantag utgör tulkörten, vilken djuren ratar och därför expanderar i stora ruggar (som i förgrunden på bilden ovan).

Närmast ån dominerar ek bland träden och här finns många riktigt stora och gamla individ, där flera har en omkrets i brösthöjd av mer än 4,5 meter. Söder om ån växer en del grova bokträd och några få yngre exemplar finns också på norra sidan.

Uppåt

 


Ödängla 2023-08-09

Ödängla

Ödängla by ligger på en halvö nordost om Mönsterås. Denna är uppbyggd av morän med starkt inslag av sand. Markerna är torra och näringsfattiga vilket resulterar i en öppen och tilltalande landskapsbild.

Vi besökte kullarna där den gamla Ödänglabyn låg fram till storskiftet 1810. De är bevuxna med gles ekskog där rostbjörnbär Rubus pedemontanus utgör ett påfallande inslag.

De öppna markerna ned mot Eneholmsfjärden domineras av enbuskar, ljung, monke, fårsvingel, rödven och renlavar. Särskilt längs den imponerande stenmuren längs vägen trivs björnbären: sötbjörnbär, hasselbjörnbär och spetsbjörnbär (Rubus plicatus, wahlbergii, gothicus).

Strandängarna är väl utbildade och vi kunde se arter som strandtåg Juncus maritimus, kustarun Centaurium littorale var. littorale , smultronklöver Trifolium fragiferum, strandmynta Mentha aquatica subsp. litoralis och framför allt en rikedom av strandkämpar Plantago coronopus.

Uppåt

 


Höstspira på Ängsmossen 2023-08-30

Pedi_pal

Kärrspira med de två ej helt skarpt skilda underarterna vanlig kärrspira och höstspira (Pedicularis palustris subsp. palustris respektive subsp. opsiantha) är utsedda till årets växt.

Inom Oskarshamns kommun har kärrspira tidigare iakttagits på bara några få platser, men tycks nu vara utgången på de flesta av dem. Den enda lokal vi känner med något så när stabil förekomst utgörs av Ängsmossen, ett naturreservat i kommunens norra del. Där företräds kärrspira av underarten höstspira.

Vid vårt besök i slutet av augusti var många av de mindre plantorna överblommade medan sidogrenarna på större exemplar ännu var i full blom. Vi kunde räkna in 18 blommande plantor. På en öppen yta intill en kraftig planta fanns en mängd små och helt unga plantor. Om dessa kommer att kunna överleva vintern förefaller mycket ovisst.

Uppåt

 


Krokshults naturreservat 2023-09-06

Krokshult NR

Vid vår exkursion till Krokshults naturreservat följde vi promenadslingan genom områdets västra del. Sensommarvädret med solglimtar bidrog till att de välhävdade markerna framträdde i sin bästa dager. Så här dags på året var naturligtvis det mesta av örterna nedbetat. I stället kunde man se en stor mängd rosetter av betesgynnade och numera allt ovanligare växter, som slåttergubbe Arnica montana, slåtterfibbla Hypochaeris maculata och kattfot Antennaria dioica. De största bestånden av dessa arter fanns i reservaten nordvästra del. Där hade regn under de föregående dagarna också lockat fram många exemplar av stolt fjällskivling Macrolepiota procera.

Uppåt

 


Brukssjön och Fredriksfors 2023-10-04

fredriksfors

Det har blivit tradition att årets sista exkursion går av stapeln på kanelbullens dag. I år inmundigade vi bullarna och kaffet på en solig sluttning vid Fredriksfors. Vinden var stundom hård och byig och på återvägen fann vi vägen spärrad av en kullblåst fura (se bilden; varningsskylten gäller inte trädet utan en svag bro längre bort).

Längs vägen från Forshultsbadets parkering ned till Bruksjön kunde vi se hur en del invasiva växter sprider sig även i magra tallskogsbryn: harris Cytisus scoparius, blomsterlupin Lupinus polyphyllus, häckoxbär Cotoneaster divaricatus och häckberberis Berberis thunbergii.

I hagmarken intill Fredriksfors forna järnbruk tillät den milda hösten efterblomning av bland annat backnejlika Dianthus deltoides och hartsros Rosa mollis. Svamptillgången var ringa men värt att nämna är att rabarbersvamp Chroogomphus rutilus växte i hagmarken, ganska långt från ett tallbryn.

Under rubriken Naturpromenader har vi en bildsvit från Fredriksfors.

Uppåt

 Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-01-01