Biologiska museet i Oskarshamn    

Från våra exkursioner år 2021

Årsmöte i Fallebo De vilda blommornas dag Fårbosjön
Bockemålen Karlshammar Norra Göten NY
Årena-Lunden Västra Marströmmen  

Årsmöte på Fallebo gård 2021-03-30

Fallebo

 

Vårt årsmöte hölls den här gången utomhus på Fallebo gård.

 

Efter de formella förhandlingarna gick vi genom Lilla Hagen där vi följer flera olika träd och buskars utveckling och rapporterar iakttagelserna till svenska fenologinätverket. På bilden ser vi en av de klibbalar som ingår däri. I år började den blomma ovanligt tidigt, redan den förste mars. Alarna i trakten blommade överlag mycket rikligt och rapporteras ha givit upphov till allergibesvär för mången.

 

Avslutningsvis följde vi den bäck som utgjorde gräns mellan Fallebo och Havslätts ägor och där det på en kort sträcka har funnits inte mindre än fem skvaltkvarnar.

På våra sidor om kvarnar finns närmar uppgifter om de vid Fallebo.

 

 

 

Uppåt

Bockemålen 2021-05-02

Bockemålen

Bockemålens naturreservat ligger i Misterhult, nordväst om sjön Jämsen. Inslag av lättvittrade bergarter bidrar till en god jordmån. Det finns ett stort antal mindre vattensamlingar inom området, vilka tillsammans med igenvuxna åkrar och gamla slåtterytor bäddar för en god artrikedom.

Reservatet är till största delen bevuxet med lövskog, där ek dominerar med ett stort inslag av hassel i buskskiktet.

Vid vårt besök var vitsippsblomningen som bäst och utom denna art stod blåsippor, lungört, vårlök och vätteros (bilden) i blom. Blåsuga, myska, skogsvicker och vårärt hade också kommit långt i utvecklingen. Tussilago, vilken vi mest ser som en vägkantsväxt, fanns i ett fuktparti, det vill säga i en för arten mer naturlig miljö.

På träden återfanns en hel del av våra vanligaste tickor som björkticka, eldticka, fnösketicka och klibbticka, men dessutom aspticka och ekticka.

Ett par ovanligare lavarter påträffas också här, nämligen blomskägglav och lunglav.

 

 

Uppåt


 Årena-Lunden 2021-06-06

Lunden

Nordväst om Målilla och strax intill Emån ligger naturreservatet Årena-Lunden. Området domineras av en brant åsbildning, vilken hyser en rik vegetation med många mindre vanliga arter. På åsens norra del finns många gamla och grova ekar medan den södra delen är mera öppen med torrängar.

Inom reservatet finns påfallande många rödlistade arter: backklöver, backsippa, backsmörblomma, backtimjan, flentimotej, klasefibbla, korskovall, slåtterfibbla, slåttergubbe, smalbladig lungört, solvända, sommarfibbla, spindelört, svinrot och vippärt.

Uppåt


 De vilda blommornas dag 2021-06-20

Vildblom21

På de vilda blommornas dag besökte vi ett stadsnära område vid Väderum, i västra delen av Oskarshamn. I extremt varmt väder följde vi i huvudsak områdets motionsvägar och ägnade särskild uppmärksamhet åt ärtväxter och de många olika "fibblor" som kantar vägarna. Förutom vanliga arter som gråfibbla, kvastfibbla, sylfibbla, rotfibbla och grönfibbla växer här även den för trakten ovanliga skånefibblan Crepis biennis. Föregående år upplevde vi en formlig explosion av fingerborgsblomma Digitalis purpurea och även i år uppträder denna art rikligt, främst på tunn jord kring bergknallar där växtligheten brändes bort under torråret 2018.

Uppåt


 Karlshammar 2021-07-17

Karlshammar

Naturreservatet Emsfors-Karlshammar omfattar närmare 600 ha kring Emåns nedre lopp. Vi besökte delen kring Karlshammar och tittade närmare på växtligheten i lövskogen, på översvämningsmarkerna och åstränderna samt besåg den föregående år färdigställda faunapassagen.

De växter man främst lägger märk till i ån och på stränderna är kärrsilja Peucedanum palustre, sköldmöja Ranunculus peltatus, vattenmärke Sium latifolium, vattenpilört Persicaria amphibia och vattenstäkra Oenanthe aquatica. I samband med ombyggnad av dammen hade arter som cikoria Cichorium intybus, ryssgubbe Bunias orientalis och taggsallat Lactuca serriola kommit in och fanns nu i stor mängd.

Uppåt


 Västra Marströmmen 2021-08-03

Marstrom

Naturreservatet Västra Marströmmen ligger norr om Mörtfors i Hjorteds socken och har en yta av 271 hektar. Som namnet antyder ligger reservatet väster om sjön Maren och stupar på många ställen brant ned mot sjön.

Vårt besök avsåg att presentera detta inte helt lättframkomliga område och vi besökte därför två platser med helt olika naturtyper. Vid Kileloge i södra delen besåg vi en ekdominerad, tidigare betad, skog med rik förekomst av konvalj och nu nedvissnade vårväxter. Speciellt intresse väckte den ganska rika förekomsten av blomskägglav Usnea florida.

Den andra platsen i norra delen av reservatet, utgjordes av hällmarkstallskog, där några stora och högt belägna gravrösen tilldrog sig uppmärksamheten. På flera av de äldre tallarna växte tallticka Porodaedalea pini.

Uppåt


Fårbosjön 2021-09-01

Fårbo

 

Avsikten med vår exkursion till Fårbosjön var i första hand att studera djurlivet i sjön.

Under ledning av Lars Tybrandt fick vi ses prov på många organismer, alltifrån storvuxna sådana som signalkräfta och snorgärs ned till mindre organismer som virvelmaskar. Särskilt intresse tilldrog sig vattenskorpionen Ranatra linearis.

Längs stränderna har bladvass expanderat under senare tid. Bland vattenväxterna finns fortfarande gott om rosettväxter och vi lade märke till notblomster, strandpryl, styvt braxengräs och strandranunkel. Bland långskottsväxter finns hårslinga, långnate och ålnate.

 

 

Uppåt


Norra Göten 2021-09-11

Goten

 

Norra Götens natureservat i Misterhult har en yta om 55 hektar och ligger på ömse sidor om Marströmmen, söder om Mörtfors. Terrängen är blockig och intas till största delen av lövskog, där ek dominerar. Här finns flera grova träd, vilka ingår i vär inventering av jätteträd. Tillgången på svamp var god vid vårt besök och särskilt föll den strora mängden stolt fjällskivling Macrolepiota procera i ögonen. En annan markant art var luktticka Osmoporus odoratus, som växte på en granlåga.

Längs Norra Götens östra strand (bilden) påträffade vi ett utbrett bestånd av strandviol Viola stagnina. Arten är numera rödlistad och förs till kategorin sårbara.

 

 

UppåtBiologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-01-02